Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαλτιμόρης/Ουάσιγκτον

Arrive at Baltimore Washington International Airport (BWI) and rent a car to fully experience East Coast living while discovering the fascinating “Charm City” along the way. Baltimore, Maryland’s largest city, has a rich history, with its port playing a vital role in protecting the country during the early 19th century. You can explore monuments and museums that honor this impressive heritage, from Fells Point and Downtown Inner Harbor to other notable sites throughout Baltimore. Rent car in Baltimore!

If you’re planning to explore the gorgeous state of Maryland, Baltimore car rental is just 10 miles south of the lively city of Baltimore and 30 miles north of historic Washington DC. Whether you’re heading into town, journeying down to the capital, or exploring beyond your expectations, be sure to make Baltimore Airport your first and last stop!

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

Whether you need something sleek and fashionable to navigate compact city streets or a larger vehicle that can accommodate your family on an East-Coast road adventure, we have the perfect sedans and hatchbacks, as well as a wide selection of SUVs, to choose from.

Elevate your journey and reserve a Rental-Car.Company car rental from Baltimore Airport. Unlock the secrets of this bustling modern port city and explore its captivating history today!

Baltimore Washington International Airport (BWI) is a significant airport that serves the Baltimore-Washington metropolitan region, located in Linthicum, Maryland. It is located approximately 10 miles south of downtown Baltimore and 30 miles north of downtown Washington, D.C. BWI is among the busiest airports in the United States, catering to over 26 million passengers each year. It serves as a hub for Southwest Airlines, and a focus city for Spirit Airlines and JetBlue Airways.

BWI is famous for its convenient location, easy accessibility, and efficient operations. It is connected to downtown Baltimore and Washington, D.C. by the Baltimore-Washington Parkway, a major highway that offers effortless access to the airport. Moreover, BWI has its rail station, served by Amtrak and the MARC commuter train, making it easy for passengers to travel to and from the airport by train.

The airport comprises five concourses with more than 70 gates serving domestic and international destinations. The terminal building is modern and spacious, providing passengers with a wide range of amenities and services. There are several restaurants, cafes, and bars, along with various shops and boutiques. Additionally, the airport has a business center, a children’s play area, and several lounges for travelers to relax and unwind.

Besides being a significant passenger hub, BWI is also a significant cargo airport, with a modern cargo facility that handles millions of pounds of freight and mail annually. It serves as a critical hub for several major cargo carriers, including FedEx and UPS. Overall, Baltimore Washington International Airport is a well-designed and efficient airport that offers a high level of convenience and comfort to its passengers.

Πίνακας περιεχομένων

About Baltimore Washington International Airport

Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport, commonly known as BWI, is a major airport serving the Baltimore-Washington Metropolitan Area in the United States. Located in Linthicum, Maryland, BWI is conveniently located between the cities of Baltimore and Washington D.C., making it a popular choice for travelers to the area. The airport is named after Thurgood Marshall, a prominent civil rights leader and the first African American Supreme Court justice.

BWI is the largest airport in the state of Maryland and the busiest airport in the Baltimore-Washington area. In 2019, the airport served over 27 million passengers, making it the 23rd busiest airport in the United States. The airport has five concourses, designated A through E, and over 70 gates. Concourse A primarily serves Southwest Airlines, while Concourses B and C serve a variety of airlines including American Airlines, Delta Air Lines, and United Airlines. Concourse D is home to international airlines such as Air Canada and British Airways, and Concourse E serves Spirit Airlines.

One of the advantages of flying into BWI is its proximity to both Baltimore and Washington D.C. The airport is located just 10 miles south of downtown Baltimore and 30 miles northeast of Washington D.C. This makes it a convenient option for travelers who want to explore both cities or need to travel between them. There are a variety of transportation options available at the airport, including car rental, taxi, shuttle, and public transportation.

BWI offers a wide range of amenities and services to make travel as comfortable and convenient as possible. The airport has a variety of dining and shopping options, including national chains and local favorites. There are also several lounges available for travelers who want to relax and unwind before their flight. Other amenities include free Wi-Fi throughout the airport, charging stations, and baggage storage.

In addition to passenger services, BWI is also an important hub for cargo operations. The airport has over 700 acres of cargo facilities and is home to several cargo carriers, including FedEx and UPS. These carriers provide a range of cargo services, including air freight, ground transportation, and logistics management.

Overall, BWI is a bustling airport that serves as a gateway to the vibrant Baltimore-Washington Metropolitan Area. Whether you’re visiting for business or pleasure, the airport’s convenient location, wide range of services, and welcoming atmosphere make it a great choice for travelers.

Benefits of car renting in Baltimore Washington International Airport

There are numerous benefits to renting a car at Baltimore Washington International Airport (BWI) for your next trip. With a rented car, you can enjoy unparalleled freedom and flexibility to explore the area on your own terms, whether you’re traveling for business or pleasure. Say goodbye to the hassle of waiting for public transportation or relying on ride-hailing apps.

Another perk of renting a car at BWI is the convenience factor. Rental counters are located within the terminal building, making it easy to pick up and drop off your vehicle. With a wide range of rental companies available, you can easily find a car that fits your needs and budget.

Choosing to rent a car at Baltimore airport is also a cost-effective option, especially for groups or those staying for an extended period. Depending on the type of car you select, renting a car may be more affordable than multiple rideshares or taxis. If you’re visiting from out of town, renting a car could be more economical than paying for round-trip airport transfers.

Lastly, renting a car can make your travel experience more enjoyable and comfortable. With your own car, you have control over your surroundings, from the temperature to the music. You can also enjoy the scenic drives and attractions in the area without worrying about public transportation schedules. Overall, renting a car at BWI can provide you with more independence, freedom, and a better travel experience.

Types of Car Can I Rent in Baltimore Washington International Airport

Baltimore Washington International Airport offers a wide range of car rental options, from economy to luxury vehicles. The most common types of rental cars available at BWI include compact cars, midsize cars, full-size cars, SUVs, and minivans.

Compact cars are a great option for individuals or couples traveling on a budget or for short trips. These vehicles are smaller and more fuel-efficient, making them perfect for city driving and saving money on gas. Some of the compact cars available for rent at BWI are the Ford Focus and Toyota Corolla.

Midsize cars offer more space and comfort than compact cars, making them a popular choice for small families or groups of friends. These vehicles are also fuel-efficient, making them a practical option for longer trips. Popular midsize cars available for rent at BWI include the Honda Accord and Nissan Altima.

Full-size cars are larger and more spacious than midsize cars, making them ideal for families or groups with more luggage. These vehicles are also more comfortable for longer trips and provide a smoother ride. Examples of full-size cars available for rent at BWI include the Toyota Camry and Chevrolet Impala.

For those who require more space, BWI also offers SUVs and minivans. SUVs are popular among outdoor enthusiasts or travelers who need extra cargo space, while minivans are perfect for families or groups with more than five passengers. Some examples of SUVs and minivans available for rent at BWI include the Ford Explorer and the Dodge Grand Caravan.

How Much Does it Cost to Rent a Car in Baltimore Washington International Airport

The cost of renting a car at Baltimore Washington International Airport (BWI) is determined by various factors such as the car type, rental company, and rental duration. The average rental cost ranges from $40 to $100 per day.

Economy cars are the most affordable option, with rental rates starting at approximately $40 per day. Midsize and full-size cars are slightly more expensive, with daily rates ranging from $50 to $80. SUVs and minivans are the priciest option, with rental rates starting at around $70 per day.

Aside from the daily rental cost, there are other charges and fees to keep in mind when renting a car at BWI. Most rental companies require a security deposit that can range from $100 to $500, depending on the rental company and the car type. There may also be additional charges for services such as insurance, GPS rental, and additional drivers.

It’s crucial to compare prices from different rental companies before making a reservation, as many offer online booking discounts or discounted rates for longer rental periods. Furthermore, some credit cards provide rental car insurance coverage that can save you money on additional insurance fees.

Overall, the cost of renting a car at Baltimore Washington International Airport can vary depending on the rental company and the car type. By doing your homework and comparing prices, you can find a rental car that suits your budget and travel requirements

What are cheap cars rental in Baltimore Washington International Airport

Looking for cheap car rental options at Baltimore Washington International Airport (BWI)? There are several choices available to suit different budgets. Economy cars are the most economical option, starting at around $40 per day. These are ideal for individuals or couples on a budget or for short trips. Examples of affordable car rentals at Baltimore airport include the Hyundai Accent and the Kia Rio.

If you’re looking for something with a bit more space and comfort for longer trips, a midsize car may be a better option. Daily rates range from $50 to $80. Examples of midsize cars available for rent at BWI include the Ford Fusion and the Toyota Camry.

Some rental companies also offer special deals and discounts for certain types of vehicles. Rental-Car.Company has a “Green Traveler” program that provides discounts on fuel-efficient cars like the Toyota Prius and the Hyundai Sonata Hybrid. Enterprise offers a “Weekend Special” rate that provides reduced rental rates for weekend rentals.

Before making a reservation, it’s important to research and compare prices from various rental companies. Many rental companies offer discounts for online booking or renting for an extended period. Additionally, some credit cards provide rental car insurance coverage, which can help you save money on additional insurance fees.

In conclusion, there are affordable car rental options available at Baltimore Washington International Airport. By researching and comparing prices, you can find a rental car that fits your budget and travel needs.

What are luxury cars rental in Baltimore Washington International Airport

If you want to indulge in a luxurious and comfortable driving experience, there are numerous options for luxury car rentals at Baltimore Washington International Airport (BWI). These high-end vehicles offer premium features like advanced safety technology, leather interiors, and superior sound systems. Examples of luxury cars available for rent at BWI include the BMW 7 Series, the Audi A8, and the Mercedes-Benz S-Class.

Luxury car rental companies in Baltimore offer a range of rental options, from daily to weekly or monthly rentals. Rates for renting a luxury car can vary greatly, depending on the make and model of the vehicle, as well as the rental company. The cost can range from several hundred to several thousand dollars per day for the most exclusive and high-end models.

Aside from the rental fee, there are other fees and charges to consider when renting a luxury car at BWI. Most rental companies require a security deposit, which can range from a few thousand dollars to tens of thousands of dollars, depending on the rental company and the type of vehicle. Additionally, there may be extra charges for things like insurance, GPS rental, and additional drivers.

It’s crucial to read the rental agreement carefully and understand all of the fees and charges associated with renting a luxury car. Most rental companies have strict guidelines for driving and caring for these high-end vehicles, and may require proof of insurance and a clean driving record. With proper planning and research, renting a luxury car at Baltimore Washington International Airport can elevate your travel experience with a touch of sophistication and comfort.

What are exotic cars rental in Baltimore Washington International Airport

The trend of using exotic car rental services in Baltimore is on the rise among travelers, particularly those who wish to add some unforgettable moments to their trip. At the Baltimore Washington International Airport, there are quite a few exotic car rental agencies providing a wide range of luxury vehicles such as Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, and many others. These cars are specifically engineered to offer an ultimate driving experience, featuring powerful engines, striking designs, and advanced features.

Renting an exotic car at Baltimore Washington International Airport has the advantage of exploring the city in style and comfort. This applies whether you’re visiting for business or pleasure, as driving an exotic car can make your trip more enjoyable and memorable. You can drive around the city, visiting popular attractions such as the National Aquarium, the Maryland Science Center, or the Inner Harbor, in a car that will turn heads and make a statement.

Renting an exotic car at Baltimore Washington International Airport offers convenient benefits. You can book your rental online or by phone and pick it up upon arrival, saving you time waiting in lines or taking a shuttle. Additionally, most companies provide flexible rental options, allowing you to rent for a few hours, a day, a week, or more.

You may be surprised to find that renting an exotic car at Baltimore Washington International Airport can be affordable. Although they are not inexpensive, rental companies offer competitive rates and special deals, making them accessible to more travelers. Renting an exotic car is a great option at the airport if you want to celebrate a special event or indulge in a luxury car rental experience.

What I need to rent a car in Baltimore Washington International Airport

To rent a car at Baltimore Washington International Airport (BWI), you must meet several requirements and have specific documents with you. Firstly, a valid driver’s license is necessary, and most rental companies require you to have held it for at least a year. However, some companies may require you to have a longer driving history.

Secondly, you need to have a credit card in your name for payment and a security deposit. Although some companies may accept debit cards, it’s crucial to check with the rental company beforehand to confirm whether they accept this type of payment.

Thirdly, the minimum age requirement to rent a car at BWI is 21 years, and additional charges may apply for drivers under 25. Some rental companies may require drivers to be 25 years old or older.

Lastly, having proof of insurance is vital before renting a car at BWI. While most rental companies offer insurance options, it’s necessary to check with your insurance provider to determine if your policy covers rental cars. If unsure, you can buy insurance from the rental company at an additional cost.

It’s advisable to reserve a rental car with a rental company before arriving at BWI since availability can be limited during peak travel periods. Be sure to provide accurate information about your travel plans, including your flight details and the dates and times you’ll require the rental car. By having all the necessary documents and requirements, renting a car at Baltimore Washington International Airport can be a hassle-free and comfortable experience.

Driving laws in Baltimore Washington International Airport

If you’re planning to drive around Baltimore Washington International Airport (BWI), it’s important to familiarize yourself with the area’s driving laws and regulations. Here are some essential driving laws to keep in mind:

Firstly, Maryland law requires that all drivers and passengers wear seat belts while the vehicle is in motion. Failure to wear a seat belt can result in a traffic citation and a fine.

Secondly, Maryland has a zero-tolerance policy for driving under the influence of drugs or alcohol. If you’re caught driving while intoxicated, you can face severe penalties, such as fines, jail time, and suspension of your driver’s license.

Thirdly, Maryland law requires drivers to have a valid driver’s license, vehicle registration, and proof of insurance with them at all times while driving. Failing to present these documents when requested by a law enforcement officer can result in fines and other penalties.

Finally, it’s essential to be aware of Maryland’s speed limits. In residential areas, the speed limit is generally 25 mph. On highways and interstates, the speed limit can range from 55 mph to 70 mph, depending on the location and type of road.

It’s also crucial to note that Baltimore Washington International Airport is located near major cities, such as Baltimore and Washington D.C., each with its own driving laws and regulations. It’s necessary to research the driving laws in any areas you plan to visit while in the area. With proper knowledge and preparation, driving around Baltimore Washington International Airport can be a safe and enjoyable experience.

Driving In and Around Baltimore

Parking In Baltimore

  • If you need to stay at the Baltimore Airport for a short time, you can park in the Hourly Garage (21240) near the terminals. If you need to park for a longer period and get daily rates, you can use the Express or Economy lots on the northeast side of the airport.
  • The St. Paul Place Garage (21202) has many parking spots available and is located conveniently close to the Baltimore Farmer’s Market & Bazar and The University of Maryland. It is recommended to utilize this excellent location for all your parking needs.
  • There is a parking facility at 100 W Fayette Street (21201) which can accommodate up to 650 vehicles. It is located near the Baltimore Convention Center and Center Plaza Park.
  • The Bunting Garage, which has more than 1,200 parking spaces, is conveniently located near the Baltimore Basilica and Baltimore City Fire Museum in the 21202 area.

Key Roads In Baltimore

  • Interstate 695 (I-695) is a 51 mile stretch that connects I-70, I-83 and I-95 to Washington DC and Philadelphia. It serves as a significant route through central Baltimore.
  • Although only four miles long, I-195 plays a critical role in Baltimore’s transportation network by connecting the airport to major highways including MD 295, US 1, and I-95.

Downtown’s grandest thoroughfare is Charles Street, stretching an impressive eight miles from Federal Hill to Bellona Avenue.

How To Get From Baltimore Airport To Downtown Baltimore

It only takes 20 minutes to travel from BWI Airport to downtown Baltimore. Here’s how: First, take Service Road Lower Level and merge onto Friendship Road. Then, take I-195 W for a mile and exit at 2A to go north on MD-295 for about six miles. Stay left as Russell Street merges into it, then bear right toward West Pratt Street. Turn left onto South Calvert Street and you’ll reach Downtown Baltimore in no time!

How To Get From Baltimore Airport To New York

The drive from Baltimore to New York is approximately 200 miles and takes just under three and a half hours. To get there, head north on I-95 and bypass Philadelphia by taking the I-295. Then, reconnect to the I-95 before taking Interstate 78 into New York City.

A Quick Guide To Baltimore

The Best Hotels In Baltimore

Baltimore Marriott Waterfront

1000 Fell Street, Baltimore, MD 21231

Explore Baltimore’s city offerings while enjoying stunning harborfront skyline views from our four-star waterfront hotel located in Harbor East. The National Aquarium and Fells Point for shopping and dining are easily accessible from here.

Inn at Henderson’s Wharf

1000 Fell Street, Baltimore, MD 21231

This boutique hotel has 38 rooms and is located on the waterfront in Fells Point. It is a three-star hotel that is luxurious and elegant. Guests can enjoy a harbor view from their rooms or enjoy breakfast in the beautiful courtyard. If you want to indulge yourself, book butler service for a comfortable stay. The hotel is located near many shops, restaurants and attractions, making it a perfect retreat.

Hotel Indigo

24 W Franklin Street, Baltimore, MD 21201

If you want a modern and fancy boutique hotel, the four-star Indigo in Baltimore’s Mount Vernon area is the right choice for you. The hotel is located just behind one of America’s oldest cathedrals, and it used to be a building from 1909. The hotel is now elegantly decorated with hardwood floors and colorful décor. A lot of the rooms have amazing city views which are excellent for taking pictures or admiring the scenery. Additionally, the hotel even has an onsite fitness room for visitors who want to remain active during their stay.

Best Restaurants In Baltimore

Thames Street Oyster House

1728 Thames Street, Baltimore, MD 21231-3416

If you enjoy seafood and you’re visiting Baltimore, you absolutely must dine at this restaurant. They serve freshly-prepared oysters and crab, and you can enjoy them while taking in stunning views of the harbor. You can choose to sit indoors or dine outside on Thames Street.

Rec Pier Chop House

1715 Thames Street, Baltimore, MD 21231-3417

Come and dine at this well-known upscale restaurant located near the harbor for a luxurious experience. Treat yourself to the chef’s delicious pasta and meats for an unforgettable evening out. They serve breakfast, lunch, and dinner with great attention to detail, ensuring a truly special dining experience.

Captain James Landing Seafood Palace

2127 Boston Street, Baltimore, MD 21231

Experience the charm of Baltimore’s waterfront by dining at a distinctive restaurant located on a historic boat. Indulge in delectable, locally-sourced seafood such as oysters, clams, mussels, and crab presented in a range of imaginative dishes, from nachos to shrimp carbonara. Make sure to try the scrumptious breakfast selection, featuring blue crab hash and Bayou shrimp & grits!

Best Attractions In Baltimore

The American Visionary Art Museum

800 Key Highway, Baltimore, MD 21230

This museum is located near Federal Hill and the Patapsco River. It has a unique appearance that looks like it is covered in aluminum foil. The museum showcases artwork created by self-taught artists, including famous artists like Ho Baron and Judith Scott as well as regular individuals such as housewives and farmers.

The Maryland Zoo

1 Safari Place, Baltimore, MD 21217

Druid Hill Park is a majestic kingdom waiting for you just ten minutes away from Downtown. Maryland Zoo, home to over 200 species including elephants, penguins, and cheetahs, is a perfect spot for you and your family to explore. You can participate in giraffe feeding or goat grooming activities for close contact with exotic animals. Take a ten-minute train ride from the farmyard to experience African Journey which is sure to delight both the young and old.

Baltimore Museum of Industry

1415 Key Highway, Baltimore, MD 21230

Discover impact of industry on Baltimore’s development at a museum located just ten minutes from Downtown South Baltimore! Explore recreated workshops, including a print shop and cannery, to learn about the jobs and crafts that helped build the city. Immerse yourself in a historical experience that tells our region’s story and showcases its progress, all just a few miles away!

FAQs about Rent car in Baltimore Washington International Airport

What rental car companies are located at Baltimore Washington International Airport?

A: There are several rental car companies located at BWI, including Alamo, Avis, Budget, Enterprise, Hertz, National, and Thrifty.

What are the age requirements for renting a car at Baltimore Washington International Airport?

A: Most rental companies require drivers to be at least 21 years old, although some may require drivers to be 25 or older. Additional fees may apply for drivers under 25.

What documents do I need to rent a car at Baltimore Washington International Airport?

A: You’ll typically need a valid driver’s license, a credit card or debit card, and proof of insurance. Some rental companies may require additional documentation, so it’s best to check with the company beforehand.

Μπορώ να επιστρέψω το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό μου εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας;

A: Most rental car companies have a 24-hour drop-off option, but it’s best to confirm with the company beforehand and make arrangements for after-hours drop-off.

Do I need to fill up the gas tank before returning my rental car?

A: Most rental car companies require that you return the car with a full tank of gas. If you don’t, you’ll likely be charged an additional fee.

Can I add an additional driver to my rental car?

A: Yes, most rental companies allow you to add an additional driver for a fee. However, the additional driver must also meet the company’s age and driver’s license requirements.

Can I rent a car at Baltimore Washington International Airport without a credit card?

A: Most rental companies require a credit card for payment and a security deposit. Some may accept a debit card, but it’s best to check with the company beforehand.

 

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Τουλούζη-Μπλανάκ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Αεροδρόμιο Toulouse-Blagnac

Το αεροδρόμιο Toulouse-Blagnac προσφέρει μια ποικιλία από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τόσο διεθνείς αλυσίδες όσο και τοπικούς παρόχους. Μερικές από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο περιλαμβάνουν τις Rental-Car.Company, Europcar, Avis, Hertz και Sixt, η κάθε μία…

Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Wichita

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Εθνικό Αεροδρόμιο Wichita Dwight D. Eisenhower (ήταν το αεροδρόμιο Wichita Mid-Continent)

Με την εκτεταμένη γκάμα προσιτών ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο Wichita που διατίθενται για παραλαβή σε πολλές τοποθεσίες σε όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Αεροδρομίου Wichita Dwight D. Eisenhower, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιπέτειά σας…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Σαν Φρανσίσκο

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο

Οι υπηρεσίες μας ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο προσφέρουν μια ποικιλία οχημάτων που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, από κάμπριο για περιηγήσεις στα αξιοθέατα έως SUV για ταξίδια πάνω και κάτω στους λόφους του Σαν Φρανσίσκο…

Ενοικίαση αυτοκινήτου σε Saipan

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Saipan (Francisco C. Ada)

Η ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Saipan μέσω της Rental-Car.Company είναι μια απλή διαδικασία. Οι πελάτες μπορούν εύκολα να αναζητήσουν διαθέσιμα αυτοκίνητα, να επιλέξουν τις προτιμώμενες τοποθεσίες παραλαβής και παράδοσης και να κάνουν online κράτηση.…