Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Μετρό του Ντιτρόιτ Wayne County Airport

Detroit Metropolitan Wayne County is the busiest airport in Michigan and a major airport for both domestic and international flights. With over 1,000 flights daily, it serves as a central hub for travel. The airport is located just 20 miles from Detroit’s city center, making it a convenient travel option. Rent car in Detroit!

To pick up your rental car at Detroit Metro Airport (DTW), head to Ground Transportation after collecting your luggage. There, you can take the shuttle to the car rental campus located northeast of the airport on Lucas Drive. Rental shuttle bus stops are available at the Ground Transportation Centers in the McNamara Terminal Parking Garage and the Big Blue Deck of the Evans Terminal.

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

There are over 500 trusted providers offering car rental services at DTW, including popular brands such as Hertz. To ensure a smooth rental experience, travelers should be aware of the terminal they will arrive at and locate the Ground Transportation Area for easy access to the rental area. Collection times can be booked or drop-off arranged 24/7, and free shuttles are available to transport visitors from the rental area back to the Ground Transportation Area to ensure they catch their return flight on time.

About Detroit Metro Wayne County Airport

Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) is a significant international airport situated in Romulus, Michigan, just 18 miles (29 kilometers) from downtown Detroit. As the busiest airport in Michigan, it serves as the primary gateway to the Detroit metropolitan area, accommodating over 36 million passengers annually. DTW is owned and operated by Wayne County and comprises two terminals: McNamara Terminal and North Terminal, which provide access to more than 140 destinations worldwide.

Delta Air Lines’ hub, the McNamara Terminal, is the airport’s largest terminal, covering 1.5 million square feet and featuring three concourses with over 100 retail stores, restaurants, and other amenities. It also boasts a striking light-filled central atrium, home to one of the world’s most prominent cable-supported structures.

The North Terminal, which replaced the older Smith Terminal in 2008, has two concourses and primarily serves airlines other than Delta, including American Airlines, Frontier Airlines, and Southwest Airlines. The terminal offers a range of amenities, such as restaurants, cafes, and duty-free shops.

Benefits of car renting at Detroit Metro Wayne County Airport

There are numerous benefits to renting a car at Detroit Metro Wayne County Airport (DTW) for travelers visiting the Detroit metropolitan area. One of the key advantages is the freedom and flexibility that comes with having your own vehicle. With a rental car, you can create your own itinerary and explore the city at your own pace without depending on public transportation or ride-hailing services. This is particularly beneficial for those traveling in groups or those with limited time.

Another benefit of renting a car at DTW is the cost-effectiveness. Rental rates at the airport are usually competitive, and travelers can save money on transportation costs by avoiding taxis or ride-hailing services. Furthermore, booking in advance or through a travel website can lead to further savings.

Renting a car also offers comfort and convenience, especially for those with luggage or mobility issues. Car rental companies at DTW provide pick-up and drop-off services, making the process of renting a car fast and hassle-free. Travelers can also avoid the inconvenience of carrying heavy bags on public transportation or navigating unfamiliar streets on foot.

Lastly, renting a car at DTW provides easy access to nearby attractions and cities. The airport is situated near numerous popular destinations, such as the Henry Ford Museum, the Detroit Institute of Arts, and the Detroit Zoo. With a rental car, visitors can conveniently explore these places and other nearby cities such as Ann Arbor or Toledo, Ohio.

Overall, renting a car at Detroit Metro Wayne County Airport is an excellent option for travelers looking for flexibility, cost-effectiveness, c

Types of Car Can I Rent at Detroit Metro Wayne County Airport

Detroit Metro Wayne County Airport offers a wide variety of rental cars to suit every traveler’s needs. From economical to luxurious, here are some of the options available at DTW:

 • Economy Cars: Ideal for solo travelers or those on a budget, these cars are small, fuel-efficient, and easy to maneuver and park in urban areas like Detroit.
 • Compact Cars: Slightly larger than economy cars, compact cars offer more space for passengers and luggage, making them a good choice for small families or groups traveling on a budget.
 • Full-Size Cars: These cars are bigger than compact cars, providing more comfort and space for passengers. They are ideal for longer trips or travelers who need extra space for luggage or equipment.
 • SUVs: Well-suited for outdoor destinations or groups needing extra cargo space, SUVs are a popular choice for families or groups seeking more comfort and space.
 • For those looking for luxury or an exhilarating driving experience, DTW offers sports and luxury car rentals. Minivans are also available for larger families or groups needing more passenger and luggage space.

Most of the rental companies at Detroit airport offer additional features and services such as GPS navigation, child safety seats, and roadside assistance. Make sure to check with your rental company to see what options are available and the fees associated with them.

How Much Does it Cost to Rent a Car at Detroit Metro Wayne County Airport

If you’re planning to rent a car at Detroit Metro Wayne County Airport, you may be wondering about the associated costs. Several factors can impact the total cost of renting a car, such as the rental company, the type of vehicle, the rental period, and additional fees.

To find the best deal, it’s worth comparing prices from different rental companies. Generally, economy and compact cars are less expensive than larger vehicles such as SUVs and luxury cars. However, you should choose a car based on your specific needs, including the number of passengers and amount of luggage.

The duration of the rental period can also affect the cost. Longer rentals often result in lower daily rates, so it may be worth considering renting for a week or more. Booking in advance can also help secure lower prices and availability during peak travel seasons.

It’s important to keep in mind that additional fees may apply, such as taxes, airport surcharges, and extras like GPS navigation or child safety seats. Be sure to read the rental company’s policies regarding fees and charges before making a reservation to avoid any surprises.

Overall, by considering these factors, you can estimate the total cost of renting a car at DTW and make an informed decision that fits your budget and travel needs.

What are cheap cars rental at Detroit Metro Wayne County Airport

If you’re on the hunt for inexpensive car rental options at Detroit Metro Wayne County Airport, there are a variety of options available to suit your budget. Economy cars are typically the most affordable option, thanks to their compact size and fuel efficiency. These cars are perfect for solo travelers or those with budget constraints.

Another cost-effective option for car rental at DTW is compact cars. They offer more space for passengers and luggage than economy cars and are an excellent choice for small families or groups.

Sedans are also a reasonable option for those looking for a budget car rental at DTW. They provide a smooth ride and have enough space for small groups or families. Additionally, they are fuel-efficient, which can help reduce your gas expenses while traveling.

Lastly, you can also find inexpensive SUV rentals at DTW. SUVs are larger than sedans or compact cars, making them ideal for those who need more space for passengers and luggage. They’re also well-suited for off-road travel or rough terrain.

When renting a car at DTW, it’s important to compare prices and be aware of any additional fees or charges that may apply. Additional insurance, extra drivers, and returning the vehicle to a different location may all incur extra charges. By doing your research and booking in advance, you can find a low-cost car rental option at DTW that meets your needs and budget.

What are luxury cars rental at Detroit Metro Wayne County Airport

Looking to take your Detroit driving experience to the next level? Look no further than Rental-Car.Company for your luxury car rental needs. Our wide selection of high-end sports cars is unparalleled, ensuring that every drive is a memorable and thrilling experience. Among our most popular models are the Chevrolet Corvette and the Ford Mustang, both offering maximum performance and guaranteed to make every ride feel like a joyride.

Luxury sedans are also available for those seeking a comfortable and stylish driving experience. Equipped with premium features such as leather upholstery, top-of-the-line sound systems, and advanced safety features, popular luxury sedan rentals include the BMW 7 Series and the Mercedes-Benz S-Class.

For those in need of more space for passengers and luggage, luxury SUVs are an excellent option. They provide a smooth and comfortable ride with features such as leather upholstery, panoramic sunroofs, and advanced safety features. Popular luxury SUV rentals include the Cadillac Escalade and the Range Rover.

If you want a unique driving experience and the chance to feel the wind in your hair, consider renting a luxury convertible. These cars are designed for both style and performance and are sure to turn heads. Popular luxury convertible rentals include the Porsche 911 and the Audi A5 Cabriolet.

It’s important to keep in mind that luxury car rental rates vary depending on the model, rental period, and rental company. Additionally, some companies may require a security deposit or charge extra for insurance or additional drivers. To ensure that you find the perfect luxury car rental that fits your needs and budget, be sure to do your research and compare prices across different rental companies.

What are exotic cars rental at Detroit Metro Wayne County Airport

Looking for an exceptional driving experience at Detroit Metro Wayne County Airport? Look no further than our exclusive selection of exotic car rentals! Our high-performance automobiles offer speed, power, and elegance, including the luxurious Lamborghini, sleek Ferrari, powerful Porsche, and elegant Aston Martin. Any of our exquisite exotic car models can provide an unforgettable adrenaline rush and the ride of your life.

For those seeking a unique driving experience, the Lamborghini Huracan and Aventador are popular options available at DTW. Renowned for their sleek design and high-performance engines, they’re sure to provide an unforgettable adrenaline rush.

Ferrari is another well-known luxury car brand that offers several exotic car rental options at DTW. The Ferrari 458 Italia and Ferrari California T are popular choices, combining speed and style that is sure to turn heads.

Porsche, a popular luxury car brand, also offers a range of exotic car rentals at DTW, including the Porsche 911 and the Porsche Boxster. Known for their sleek design and powerful engines, they’re a popular choice among car enthusiasts.

Aston Martin, a British luxury car brand, is renowned for its elegant design and high-performance engines. The Aston Martin DB11 and Vantage are popular exotic car rental options at DTW, providing a unique driving experience that is sure to leave a lasting impression.

If you are planning to rent an exotic car at DTW, it is important to note that the rental rates can be much higher compared to standard car rentals. Moreover, some car rental companies may ask for a substantial security deposit or add extra charges for insurance or additional drivers. However, if you conduct thorough research and compare prices, you can find an exotic car rental that suits your requirements and budget.

What I need to rent a car at Detroit Airport

If you’re planning to visit Detroit and nearby places, renting a car from Detroit Metro Wayne County Airport can be a convenient and secure way to travel. However, there are some requirements and documentation that you need to provide before renting a vehicle from DTW. One of them is a valid driver’s license issued by your country or state of residence, which must be valid during the rental period.

Car Rental Age Restrictions: To rent a car, you typically need to be at least 21 years old. Some car rental companies may have specific age requirements and might charge higher rental fees for drivers who are under 25 years old.

To rent a car at DTW, you need to have a credit card under your name with enough funds to pay for the rental and any extra fees.

Car Rental Insurance: Typically, car rental companies mandate that drivers must have insurance coverage. You have two options; either you can buy insurance from the rental company or present proof of insurance from your own insurance provider.

It is important to note that certain car rental companies may have extra demands or charges, such as a security deposit or an additional fee for more drivers. To be sure you comprehend all of the rental agreement’s terms and conditions, you should carefully review it and ask any questions before signing.

Driving laws at Detroit

To have a safe and enjoyable trip on the streets of Detroit, it’s essential to be aware of the driving laws and regulations. Familiarizing yourself with these rules before embarking on your journey will ensure a pleasant experience in this city.

 • Speed Limits: In Detroit, the speed limit is typically 25-35 mph in residential areas and 55 mph on highways. However, it’s important to pay attention to posted speed limit signs as they can vary depending on the area and road conditions.
 • Seat Belt Laws: Michigan enforces a primary seat belt law, which means that drivers and passengers must wear seat belts at all times. Failure to do so can result in a fine.
 • Cell Phone Use: In Michigan, texting while driving is illegal. Moreover, drivers with a Level 1 or Level 2 graduated driver’s license are prohibited from using a cell phone while driving.
 • Drunk Driving: Driving under the influence of drugs or alcohol is illegal in Michigan. The legal blood alcohol content (BAC) limit is .08%. Those who violate this law can face fines, jail time, and license suspension.

These are just some of the driving laws and regulations in Detroit. It’s advisable to review the Michigan Driver’s Manual and become familiar with the specific laws and regulations before driving. In addition, practicing safe driving habits such as staying alert, following posted speed limits, and avoiding distractions while driving is crucial for ensuring road safety.

Driving From Detroit Metropolitan Airport

Parking in Detroit

 • Consider visiting Baltimore Garage (48202) located near Cadillac Place, Ford Piquette Avenue Plant Museum, or Motown Museum. It is open 24/7 and has all the amenities you require.
 • If you’re planning to visit Comerica Park, Ford Field, and Detroit Opera House, it’s best to park at the 24/7 Premier Parking Millennium Garage located at 48226.
 • Make the most of your visit to Harbortown Marina, MacArthur Bridge Park, and The Aretha Franklin Amphitheater by utilizing the convenient 24/7 parking available at Stroh Parking Garage (48207).

Key roads in Detroit

 • I-94 is a state trunkline highway that begins in New Buffalo and travels east across southern Michigan. It connects Detroit with its airport and passes through Metropolitan Detroit, providing convenient access to explore the motor city.
 • I-275 is a 35-mile bypass route that connects multiple suburbs to the west of the Metro Airport with I-75 near Newport, providing a useful alternative to driving through the Detroit metropolitan area.
 • US Route 24 is a 79.82-mile road that connects Minturn in western Colorado to the Metro Detroit area in Michigan, near Interstate 75. It allows for convenient travel between Independence Township and the Ohio state line in Bedford Township. The road ends northwest of Clarkson, near I-75.

How to get from Detroit Metro Airport (DTW) to Detroit Center

If you’re planning a Detroit trip and need to get from Detroit Metro Airport (DTW) to the city center, driving is a convenient option that takes approximately 30 minutes, depending on traffic. The airport is located around 20.7 miles away from the city center.

To begin, leave the airport and turn left onto Lucas Drive. Afterwards, turn right onto W G Rogell Drive and stay in the right-hand lane until you reach the slip road for I-94. Once you’re on the highway, drive for 15.6 miles until you reach exit 215A for M-10 S/John C Lodge Fwy.

Take the M-10 S exit and merge onto it to reach downtown Detroit. After driving approximately 2.5 miles, you need to take exit 1B for Larned St/TCF Center. Drive for another 0.3 miles and then make a left turn onto Woodward Ave. From there, turn left onto Cadillac Square, and you will have reached the heart of the city.

Planning your route ahead of time and checking traffic conditions can help ensure a smooth journey. Additionally, if you prefer not to drive, there are alternative transportation options like taxis, shuttle buses, and public transit.

How to get from Detroit Metro Airport (DTW) to Matthaei Botanical Gardens

 • Here are the directions from Matthaei Botanical Gardens to Detroit Metro Airport: Turn onto Lucas Drive and then take a left onto E Service Drive. From there, turn right onto W G Rogell Dr. when you reach the second lane from the right. Stay on W G Rogell Dr. until you reach Merriman Rd., and you’ll find the airport shortly after. The trip typically takes around 30 minutes.
 • To reach your destination, turn slightly right and join I-94 W, which heads towards Chicago. Stay on this highway for 17.4 miles, and then take exit 180B. Merge onto US-23 N and continue towards I-94/Ann Arbor. After driving for another 3.7 miles, take exit 39 for Geddes Road. Your destination is located there!
 • To reach Matthaei Botanical Gardens, take the Geddes Road exit from the roundabout. Then, turn left onto N Dixboro Rd and proceed for 2.1 miles until you see the turnoff that leads to your destination.

Guide to Detroit and Beyond

Detroit is a vibrant city in Michigan, USA, that is known for its rich history, cultural attractions, and famous musical heritage. While the city itself has a lot to offer visitors, there are also plenty of other attractions in the surrounding area that are worth exploring. Here is a guide to Detroit and beyond, highlighting some of the must-see destinations in the region.

In Detroit, one of the top attractions is the Motown Museum, which celebrates the city’s musical heritage and the Motown sound that originated there. Visitors can take a guided tour of the museum and learn about the history of Motown and its impact on music and popular culture. Another must-see attraction in Detroit is the Detroit Institute of Arts, which houses a world-renowned collection of art and artifacts from around the globe.

Beyond Detroit, one of the top destinations in the region is Ann Arbor, a charming college town that is home to the University of Michigan. Visitors can explore the picturesque downtown area, stroll through the beautiful campus, and enjoy a variety of cultural events and activities. Another popular destination is Frankenmuth, a quaint Bavarian-style village that is known for its charming shops, restaurants, and festivals.

For nature lovers, there are also plenty of opportunities to explore the great outdoors in the region. One of the top destinations is Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, a stunning natural area that features towering sand dunes, pristine beaches, and scenic hiking trails. Visitors can also explore the Huron-Manistee National Forest, which offers a range of outdoor activities including hiking, camping, fishing, and more.

One of the unique features of the Detroit area is its location on the border with Canada, which makes it easy to explore both sides of the Detroit River. In Canada, visitors can explore the city of Windsor, which has a rich history and vibrant cultural scene. Other top destinations in Canada include the Niagara Falls, a natural wonder that attracts millions of visitors each year, and the charming city of Toronto, which is known for its diverse neighborhoods, world-class museums, and thriving food scene.

Whether you’re interested in exploring the rich history and culture of Detroit, the charming towns and natural beauty of the region, or the vibrant city of Toronto across the border in Canada, there is something for everyone in this part of the world. With so many attractions to explore, a visit to Detroit and beyond is sure to be a memorable experience.

FAQs About Renting a Car at Detroit Metro Airport (DTW)

Q: How old do I need to be to rent a car at Detroit Metro Airport?

A: Typically, the minimum age to rent a car at Detroit Metro Airport is 21 years old. However, some rental car companies may require renters to be at least 25 years old.

Q: Can I rent a car at Detroit Metro Airport without a credit card?

A: Most rental car companies at Detroit Metro Airport require renters to have a credit card in their name to secure the rental. Some may accept a debit card, but a hold will usually be placed on funds in the account.

Q: What documents do I need to rent a car at Detroit Metro Airport?

A: You will need a valid driver’s license, a credit card in your name, and proof of insurance. Some rental car companies may require additional identification, such as a passport or second form of ID.

Q: Can I return my rental car outside of business hours at Detroit Metro Airport?

A: Yes, most rental car companies at Detroit Metro Airport offer 24-hour drop-off options. However, it’s important to check with your rental car company to confirm their specific policies and procedures for after-hours returns.

Q: Is there a shuttle to the rental car companies at Detroit Metro Airport?

A: Yes, there are free shuttle buses that run between the terminals and the rental car center. Look for the rental car shuttle signs outside the baggage claim area to find the shuttle pick-up location.

Q: Can I choose a specific car model when renting at Detroit Metro Airport?

A: Most rental car companies at Detroit Metro Airport allow you to choose a car type or class, but not a specific make and model. However, some companies may offer a “Guaranteed Car Model” option for an additional fee.

Q: Are there any additional fees when renting a car at Detroit Metro Airport?

A: In addition to the daily rental rate, there may be additional fees such as taxes, airport fees, and surcharges for additional drivers, underage drivers, or equipment rental. Be sure to read the rental agreement carefully and ask your rental car company about any additional fees.

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Χάρι Ριντ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid

Για ένα αξέχαστο ταξίδι, προγραμματίστε ένα κλασικό οδικό ταξίδι στο Λος Άντζελες ή στο Σαν Φρανσίσκο. Με την επιλογή ενοικίασης αυτοκινήτου χωρίς χρέωση της Rental-Car.Company στο αεροδρόμιο του Λας Βέγκας, έχετε την ευελιξία να νοικιάσετε…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Ronald Reagan

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον

Η Rental-Car.Company προσφέρει εγγύηση αντιστοίχισης τιμών για να διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές τιμές για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τους. Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει υποστήριξη πελατών 24/7 για να σας βοηθήσει με τυχόν ανησυχίες ή…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Ντένβερ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ

Ανακαλύψτε τη σύγχρονη πολιτεία του Ντένβερ επισκεπτόμενοι το διάσημο Μουσείο του Ντένβερ και, στη συνέχεια, κατευθυνθείτε στο Red Rocks Park και το Αμφιθέατρο για να γνωρίσετε τη μουσική ιστορία που δημιουργήθηκε εκεί. Για πιο εκτεταμένο…

Πολιτική cookie

Πολιτική cookie για τον ιστότοπο κρατήσεων ξενοδοχείων και αυτοκινήτου Αυτή η Πολιτική cookie εξηγεί πώς εμείς, ο ιστότοπος κρατήσεων ξενοδοχείων και αυτοκινήτων, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Διαβάζοντας αυτήν την πολιτική, θα καταλάβετε…