Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Παλέρμο (Αεροδρόμιο Falcone–Borsellino)

Palermo, a beautiful city located on the Italian Island of Sicily, is home to Falcone-Borsellino Airport, also known as Palermo Airport. This highly regarded and busy air hub is known for its prime location and excellent customer service, making it a popular destination for travelers to Southern Italy. Rent car in Palermo!

Renting a car at the airport is highly recommended to make your trip to Palermo effortless and convenient. With a wide range of rental companies to choose from, finding a vehicle that suits your needs is easy. It is best to select a rental agency near the airport since it is about 22 miles (35 km) away from downtown, saving you both time and money.

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

Experience the best of Palermo by renting a car from the airport. Whether you’re visiting for business or leisure, our extensive fleet of vehicles, including SUVs, compact models, and Palermo airport car rentals, will meet all your needs and allow you to explore every corner of this stunning city. Reserve your rental car online today!

If you prefer to settle into your accommodation before renting a car, there are many rental options available in downtown Palermo. From Maggiore Car Rental to Rental-Car.Company and more, you can choose the perfect vehicle to navigate the city and beyond. Renting a car downtown means you don’t have to worry about coordinating your flight times with pick-up or return, making it a more flexible option.

About Falcone–Borsellino Airport

Falcone-Borsellino Airport, also known as Palermo Airport, is the main air transportation hub serving the city of Palermo, situated in western Sicily, Italy. This airport is named after two influential Italian judges who were murdered by the Mafia in 1992. It offers a gateway to Sicily’s rich history, culture, and natural beauty.

Located 35 km west of Palermo city center, the airport is easily accessible by Palermo airport car rental or public transportation. With two terminals, Terminal 1 handles both domestic and international flights, while Terminal 2 serves low-cost carriers. The airport provides an array of services, including restaurants, cafes, duty-free shops, and currency exchange facilities, making it a comfortable and convenient place to wait for your flight.

Falcone-Borsellino Airport is served by several major airlines, such as Alitalia, Ryanair, and easyJet, providing connections to numerous European destinations, as well as some long-haul flights to North America and the Middle East. It is also a hub for the Italian flag carrier, Alitalia, with several daily flights to Rome and Milan.

The airport’s location is advantageous as it is close to some of the most picturesque and historical cities in Sicily, such as Palermo, Trapani, and Agrigento. The airport is also a great starting point for exploring the island’s natural attractions, including the Zingaro Nature Reserve, Mount Etna volcano, and the breathtaking beaches of San Vito Lo Capo and Mondello.

Falcone-Borsellino Airport has undergone significant expansion and renovation in recent years, with the construction of a new terminal, improved passenger facilities, and increased capacity. Its modern infrastructure, combined with its convenient location and extensive flight network, make it an essential hub for tourism and business in Sicily and beyond.

In summary, Falcone-Borsellino Airport is a modern and well-equipped airport that provides a convenient gateway to the diverse and vibrant island of Sicily. With excellent facilities and an extensive flight network, it is an ideal starting point for exploring the rich cultural heritage, natural beauty, and stunning locations of this beautiful region, whether you are traveling for business or pleasure.

Why Should I Rent a Car at Palermo airport?

If you want to explore the stunning island of Sicily at your own convenience, renting a car at Palermo Airport is an excellent option. Here are some compelling reasons why you should consider car rental Palermo Italy airport:

 1. Flexibility: When you rent a car, you can set your own schedule and visit popular tourist destinations as well as hidden gems without worrying about public transportation schedules.
 2. Convenience: Renting a car at the airport is very convenient as you can pick up your car without any delays. There are many car rental companies located inside the airport, and you can easily compare prices and book online before your trip.
 3. Cost-effectiveness: Renting a car can be more cost-effective than taking public transportation or hiring a private driver, particularly if you are traveling with a group or planning to visit multiple destinations.
 4. Comfort: Renting a car provides you with the comfort of traveling in a private vehicle with air conditioning and ample space for luggage. You can take breaks and stop for food or drinks whenever you want.
 5. Access to remote locations: Sicily has numerous stunning remote locations and scenic routes that can only be accessed by car hire Palermo airport. By renting a car, you can explore these hidden gems and enjoy the breathtaking views and beautiful landscapes that the island has to offer.

In conclusion, renting a car at Palermo Airport is a convenient, cost-effective, and comfortable way to explore the beautiful island of Sicily at your own pace. With easy access to many popular destinations and remote locations, renting a car is an excellent option for those who want to make the most of their trip to Sicily.

What Type of Car I Rent in Palermo Airport?

Palermo Airport provides a wide selection of car rental options suitable for different budgets and preferences. If you’re traveling alone or as a couple, the economy cars are a cost-effective and fuel-efficient option. Compact cars are slightly larger and provide more comfort and space, making them ideal for small families or groups on a budget. For those who need more space, midsize and full-size cars offer additional features and luxury, making them a comfortable option for larger families or groups. SUVs offer more space and versatility, making them an excellent choice for exploring Sicily’s rugged terrain. Luxury cars provide the ultimate in comfort, style, and performance and are perfect for special occasions or those who prefer a luxurious experience. Lastly, convertibles are a popular option for couples or friends looking for a unique and unforgettable experience while exploring the stunning Sicilian coastline.

Several reputable car rental companies, such as Avis, Europcar, Hertz, and Sixt, among others, are located inside the terminal. These companies provide various car rental options, ensuring that you can easily find the perfect car to fit your needs and budget. Booking in advance is recommended to secure the best deals and guarantee a smooth rental experience.

How Much Does it Cost to Rent a Car in Palermo?

The cost of renting a car in Palermo is dependent on various factors, such as the rental duration, type of car, the rental company, and the time of year. However, to provide you with an idea of the average cost of renting a car at Palermo airport, here are some estimated prices as of March 2023:

 • Economy cars: €20-€30 per day
 • Compact cars: €25-€40 per day
 • Midsize cars: €30-€50 per day
 • Full-size cars: €40-€70 per day
 • SUVs: €50-€90 per day
 • Luxury cars: €100-€250 per day
 • Convertibles: €70-€150 per day

Please bear in mind that these prices are just estimates, and the actual prices may differ based on various factors, such as additional features, rental duration, and other factors. Furthermore, rental prices are usually higher during peak tourist seasons, such as the summer months, and lower during the off-season.

When renting a car in Palermo, you should also consider additional expenses, such as fuel, insurance, and any additional equipment, like child seats or GPS, that you may require. Moreover, it’s advisable to book your cheap car rental at Palermo airport in advance to obtain the best deal and avoid any last-minute price surges. Many rental companies offer discounts for online reservations or long-term rentals, so be sure to look out for any special offers or promotions.

What are cheap cars rental at Palermo airport

Looking for affordable car rental options at Palermo airport? Check out these budget-friendly choices:

 1. Economy Cars: Ideal for budget-conscious travelers, economy cars offer basic features like air conditioning and manual transmission, while being fuel-efficient. At Palermo airport, you can rent cars like the Fiat Panda, Renault Twingo, and Volkswagen Up.
 2. Compact Cars: Slightly larger than economy cars, compact cars provide more space and comfort, making them a good option for small groups or families. They are still affordable, with options like the Ford Fiesta, Opel Corsa, and Toyota Yaris available for rent at Palermo airport.
 3. Midsize Cars: With more features and space than compact cars, midsize cars are suitable for those who want additional comfort or traveling with more luggage. Prices for midsize cars at Palermo airport start at around €30 per day. Some examples of midsize cars available for rent at Palermo Airport include the Volkswagen Golf, Ford Focus, and Opel Astra.

Note that car rental prices at Palermo airport can vary depending on the rental company, rental duration, and the time of year you are traveling. To find the best deal, it’s recommended to book your cheap car rental at Palermo airport in advance and compare prices from different rental companies. Additionally, don’t forget to consider additional costs like insurance, fuel, and any equipment you may need.

What are luxury cars rental in Palermo

Palermo is a city filled with stunning sights, breathtaking architecture, and rich cultural history. It is also a city that exudes luxury, and what better way to experience it than by renting a luxury car? There are several luxury car rental options available in Palermo, and they offer top-notch vehicles that are sure to make your trip memorable.

One of the most popular luxury car rental options in Palermo is the Mercedes-Benz S-Class. This car is perfect for those who want to travel in style and comfort. With its sleek design, spacious interior, and advanced features such as a Burmester sound system and ambient lighting, the Mercedes-Benz S-Class is sure to make your trip unforgettable.

Another luxury car rental option in Palermo is the BMW 7 Series. This car is perfect for those who want a combination of luxury, performance, and technology. With its powerful engine, advanced driving assistance features, and luxurious interior, the BMW 7 Series is a great choice for those who want to experience the best of both worlds.

For those who want to experience the ultimate in luxury, there is the Rolls-Royce Ghost. This car is the epitome of luxury, with its plush interior, advanced technology, and smooth ride. Renting a Rolls-Royce Ghost in Palermo is sure to turn heads and make you feel like royalty as you explore the city’s sights and sounds.

What are exotic cars rental in Palermo

Palermo, the capital city of Sicily, is an excellent destination for tourists who love exploring in style and luxury. Renting an exotic car can provide an extra touch of luxury and excitement to your trip. There are several rental companies that offer exotic car rentals in Palermo, with a variety of models and brands to choose from.

One of the most popular exotic car brands available for rent in Palermo is Ferrari. The Italian manufacturer produces some of the world’s most iconic and powerful sports cars, such as the Ferrari 488 GTB and the Ferrari Portofino. These cars can reach top speeds of over 200 mph and are sure to turn heads as you drive through Palermo’s streets.

Another exotic car brand available for rent in Palermo is Lamborghini. The Italian automaker is known for producing some of the most stylish and powerful sports cars in the world, with models like the Lamborghini Huracan and the Lamborghini Aventador. These cars feature sleek designs, impressive performance, and cutting-edge technology, making them a popular choice for those seeking a high-end driving experience.

Other exotic car brands available for rent in Palermo include Porsche, Aston Martin, and McLaren. Each brand offers its unique set of features and driving experiences, from the raw power of the McLaren 720S to the refined elegance of the Aston Martin DB11. No matter which exotic car you choose to rent, it’s sure to provide an unforgettable driving experience in Palermo.

Facts about car rental at Falcone–Borsellino Airport

Renting a car at Falcone-Borsellino Airport is a hassle-free process. Follow these simple steps to rent a car:

 • Research rental options: To get the best deal on car rentals, research rental companies ahead of time. Compare their rates, vehicle options, and additional fees.
 • Book your rental car: Book your rental car online or by phone before your arrival to save time and ensure availability.
 • Pick up your rental car: Once you arrive at the airport, head to the car rental desk to pick up your rental car. Bring your driver’s license, a valid credit card, and any additional documents required by the rental company.
 • Check the rental agreement: Before signing the rental agreement, carefully review the terms and conditions. Make sure you understand the fees, insurance coverage, and any restrictions or requirements.
 • Inspect the car: Before leaving, inspect the rental car for any damage. If you notice any damage, report it to the rental company and take photos if necessary.
 • Return the car: Fill up the gas tank to the level indicated in the rental agreement and return the car to the designated location. Be sure to return the car on time to avoid any late fees.

Renting a car at Falcone-Borsellino Airport is an excellent way to explore Sicily and the surrounding areas. However, it’s crucial to plan ahead, compare rates, and understand the terms and conditions of your rental agreement to make the most of your rental experience.

Driving laws in Palermo

Driving laws in Palermo are similar to those in the rest of Italy. However, there are some specific rules that drivers should be aware of when driving in the city. First and foremost, all drivers must carry a valid driver’s license, vehicle registration, and proof of insurance while driving. It’s also important to note that the legal driving age in Italy is 18 years old.

When driving in Palermo, it’s important to adhere to the speed limits posted on the roads. In built-up areas, the speed limit is generally 50 km/h, while on highways it is typically 130 km/h. However, there may be different speed limits in certain areas, so it’s important to pay attention to the signs. Speed cameras are also commonly used in Palermo, and fines for speeding can be hefty.

Drunk driving is strictly prohibited in Italy, and the legal blood alcohol limit is 0.05%. Drivers who exceed this limit can face fines, license suspension, and even imprisonment. Additionally, all drivers and passengers must wear seat belts while driving in Italy, and children under the age of 12 must be seated in the back seat of the car.

When driving in Palermo, it’s important to be aware of the many restricted traffic zones (ZTLs) in the city. These areas are restricted to authorized vehicles only and are enforced with cameras that automatically issue fines to unauthorized vehicles. It’s important to pay attention to signs indicating ZTLs and avoid driving in these areas unless you have a permit.

Finally, it’s important to be aware of the parking regulations in Palermo. Parking is limited in many areas of the city, and unauthorized parking can result in fines and towing. It’s best to park in designated parking areas or pay for parking in a designated parking garage or lot. Additionally, some areas of Palermo have restricted parking zones that are reserved for residents only, so it’s important to pay attention to signs and avoid parking in these areas. By following these rules and regulations, drivers can ensure a safe and enjoyable driving experience in Palermo.

A Quick Guide To Palermo And Beyond

Sicily, situated in the middle of the Mediterranean, offers a fascinating mix of cultural styles. Experience the stunning architecture of Palermo, indulge in the diverse food scene found in countless restaurants, and feel free to venture out and explore other areas of the island by renting a car from Palermo airport. The opportunities are infinite!

City Culture

When visiting Palermo, be sure to begin at the Royal Palace, or Palazzo dei Normanni. Though originally built during Arab rule, it was later remodelled by Norman architects in the 12th century. The palace is almost a thousand years old and is a must-see attraction.

Make sure to visit the stunning Palatine Chapel, also called the Cappella Palatina, to admire its intricate golden mosaics. In Palermo, there are many biblical scenes to explore, as well as the Teatro Massimo, which is the third biggest opera house in Europe. Don’t forget to take a guided tour of the building and ascend to the rooftop to enjoy the magnificent views of the city. Please note that tickets are mandatory for performances.

If you’re hungry from exploring, try the tasty street food found all over the city. You can enjoy Sfincione, which is pizza bread with cheese and tomato on top, or arancine, which is saffron-flavored rice served with different sauces. There are lots of options to choose from!

Coastal Attractions

Head to Palermo, a beautiful city situated on the northern coast of Sicily! You’ll find plenty of stunning sandy beaches that you can enjoy all year round. For the best experience, it’s recommended that you plan your visit sometime between late April and July-August when the temperatures are at their highest. Simply find a tranquil spot, set up camp, and soak in the warm weather while enjoying the beauty of nature!

If you’re looking for an ideal beach getaway, you should visit Mondello. The beach boasts beautiful golden sand and clear water that will help you beat the heat on a hot day. After you’ve finished swimming or sunbathing, you can visit one of the many waterfront restaurants for some delectable seafood while enjoying the stunning sea views!

If you want to do something unique, I recommend visiting Capo Gallo, which is located between Mondello and Sferracavallo. It’s a beautiful nature preserve that is teeming with wildlife such as foxes, rabbits, and lizards. The rocky terrain is also quite impressive! There’s plenty to do here to keep everyone entertained, so don’t hesitate to check it out!

The nearby waters are perfect for snorkeling due to the variety of fascinating aquatic creatures found there.

An Ancient Wonder

To make the most of your time in Sicily, consider renting a car from Palermo Airport. You can then easily visit nearby attractions like Solunto, an ancient Roman town located just six miles from the capital, nestled on the slopes of Monte Catalfano.

You can explore the mysterious ruins of the town which, despite being abandoned for a long time, still feature impressive sights such as grand home columns and mosaic floors. Moreover, the stunning views of the sea from the slopes are absolutely breathtaking.

Experience the breathtaking beauty of Sicily with our car rental services at Palermo Airport! Enjoy everything that this enchanting destination has to offer during your visit.

FAQ’s About Renting A Car in Falcone–Borsellino Airport

How old do I need to be to rent a car at Falcone–Borsellino Airport?

Most car rental companies at Falcone–Borsellino Airport require renters to be at least 21 years old. However, some companies may have different age restrictions or require additional fees for drivers under 25 years old.

What types of cars are available for rent at Falcone–Borsellino Airport?

Most car rental companies offer a range of vehicles, including economy cars, compact cars, mid-size cars, full-size cars, SUVs, and luxury cars. You can choose the vehicle that best suits your needs and budget.

What documents do I need to rent a car at Falcone–Borsellino Airport?

You will need to provide a valid driver’s license, a credit card in your name, and a passport or ID card. Some car rental companies may also require additional documentation, such as proof of insurance or a second form of ID.

Do I need insurance to rent a car at Falcone–Borsellino Airport?

Yes, all car rental companies at Falcone–Borsellino Airport require renters to have insurance. You can either purchase insurance from the rental company or provide your own insurance policy that covers rental cars.

Μπορώ να επιστρέψω το αυτοκίνητο σε διαφορετική τοποθεσία;

Most car rental companies at Falcone–Borsellino Airport allow you to return the car to a different location, but additional fees may apply. It is best to check with the rental company before making your reservation.

Τι θα συμβεί αν επιστρέψω το αυτοκίνητο αργά;

If you return the car late, you may be charged additional fees. Some car rental companies offer a grace period, but it is best to check with the rental company beforehand to avoid any surprises.

Μπορώ να ακυρώσω ή να τροποποιήσω την κράτησή μου;

Most car rental companies at Falcone–Borsellino Airport allow you to cancel or modify your reservation, but there may be fees involved. It is best to check the cancellation policy before making your reservation to avoid any unexpected charges.

 

Η Εγγύησή μας

Η ηρεμία σας είναι η προτεραιότητά μας Στη rental-car.company, κατανοούμε τη σημασία της εμπιστοσύνης. Είτε κάνετε κράτηση για ένα άνετο πανδοχείο για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο είτε για ένα αυτοκίνητο για ένα οδικό ταξίδι cross-country,…
Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Bozeman

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο Bozeman Yellowstone (ήταν Gallatin Field)

Μόλις 10 μίλια μακριά από το πολυσύχναστο κέντρο του Bozeman, το σημείο παραλαβής από το αεροδρόμιο είναι εύκολα προσβάσιμο από το I-90. Αφού έχετε ζήσει όλα όσα έχει να κάνει η Main Street στο Bozeman…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Λεονάρντο ντα Βίντσι

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Leonardo da Vinci–Fiumicino

Με μια ενοικίαση αυτοκινήτου από το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης, μπορείτε να εξερευνήσετε την πόλη και τα περίχωρά της χωρίς την ταλαιπωρία των μέσων μαζικής μεταφοράς ή ταξί. Απολαύστε απόλυτη ελευθερία να ταξιδεύετε μόνοι σας…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Σεντ Λούις

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο St. Louis Lambert

Είτε ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή, έχουμε ένα όχημα που θα καλύψει τις ανάγκες σας. Επιλέξτε από τα πολυτελή σεντάν μας για ένα άγγιγμα κομψότητας και άνεσης κατά την οδήγηση σε…