Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης

Begin your adventure in New Orleans the moment you arrive at Louis Armstrong International Airport by renting a car and discovering the wonders of the city. Drive past the iconic Superdome and enter an urban oasis where you can explore the lively French Quarter, stroll down bustling Bourbon Street, or enjoy picturesque river views along the mighty Mississippi. Rent car in New Orleans!

Start your journey in New Orleans and explore the French Quarter, widely known as one of the city’s “crown jewels.” Then, dance to the enchanting rhythms of jazz until the sun sets.

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

Experience the unique Southern charm of Louisiana by venturing beyond the city limits. For those looking for an extended road trip, head to Texas and witness the energy of Houston firsthand.

Travel in style on your New Orleans vacation with our collection of family-friendly SUVs, sporty cars, and stylish sedans. Book your New Orleans car rental with Rental-Car.Company for the perfect New Orleans International Airport experience today!

Πίνακας περιεχομένων

About Louis Armstrong New Orleans International Airport

Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) is the primary airport serving New Orleans, Louisiana. The airport is named after jazz icon Louis Armstrong, who was born and raised in the city. With over 13 million passengers annually, MSY is one of the busiest airports in the southeastern United States. Located roughly 11 miles to the west of downtown New Orleans, the airport provides flights to numerous destinations throughout North America, Central America, and the Caribbean.

The airport has undergone significant upgrades in recent years, including the construction of a new terminal complex with 35 gates that opened in November 2019. The terminal features modern amenities like restaurants, shops, and lounges, as well as cutting-edge technology to improve passenger flow and security. Transportation options at the airport include taxis, shuttles, rental cars, and public transit like buses and streetcars.

Louis Armstrong New Orleans International Airport serves not only as a major transportation hub but also as a gateway to the vibrant culture and history of New Orleans. Visitors can experience the city’s music scene, sample its world-famous cuisine, and explore its unique architecture and traditions. The airport itself pays tribute to New Orleans’ rich cultural heritage, with art installations and exhibits showcasing local artists and musicians. All in all, Louis Armstrong New Orleans International Airport is a vital component of the city’s identity and a crucial link to the world.

Benefits of car renting in Louis Armstrong New Orleans International Airport

Renting a car with Rental-Car.Company has several benefits for travelers visiting the city of New Orleans. One of the main advantages is the flexibility it provides. With a rental car, visitors can explore the city at their own pace, without being tied to public transportation schedules or routes. Moreover, renting a car allows travelers to reach nearby attractions and towns that may not be easily accessible by public transport.

Another benefit of car rental at the airport is convenience. Many car rental companies have desks located in the airport terminal, making it easy for visitors to pick up their rental car as soon as they arrive. Furthermore, most car rental companies offer a wide range of vehicles to choose from, including economy cars and luxury SUVs, so travelers can easily find a car that suits their needs and budget.

Finally, renting a car at Louis Armstrong New Orleans International Airport can be cost-effective, especially for longer stays or larger groups. Instead of paying for expensive taxi rides or multiple public transport fares, visitors can share the cost of a rental car with their travel companions. Additionally, many car rental companies at New Orleans airport offer competitive prices and discounts, especially for online bookings, which can help visitors save money on their travel expenses.

Types of Car Can I Rent in Louis Armstrong New Orleans International Airport

At Louis Armstrong New Orleans International Airport, travelers can choose from a range of car rental options to meet their specific requirements. Whether you are traveling for business or pleasure, there is a car rental near New Orleans airport that fits your budget and preferences. The available car rental categories include economy, compact, mid-size, full-size, SUVs, luxury, and specialty vehicles.

Economy and compact cars are great for solo or couple travelers who want an affordable option for shorter trips. These vehicles are fuel-efficient and easy to park, making them popular with budget-conscious tourists. Mid-size and full-size cars are better suited for families or groups of friends who require more space for passengers and luggage. These cars are comfortable, spacious, and come with modern amenities such as air conditioning, audio systems, and GPS navigation.

SUVs and luxury cars are perfect for those seeking comfort and style on their trip. SUVs are spacious, have high ground clearance, and can handle rough terrains, making them ideal for road trips. Luxury cars, on the other hand, are designed to provide an ultimate driving experience with premium features such as leather seats, advanced audio systems, and high-end technology. Finally, specialty vehicles such as convertibles, sports cars, and vans are available for those who want to make a statement or have unique transportation needs.

How Much Does it Cost to Rent a Car in Louis Armstrong New Orleans International Airport

The price of renting a car at Louis Armstrong New Orleans International Airport relies on a variety of factors, including the type of vehicle, duration of rental, and insurance options. Generally, renting an economy or compact car can cost between $30 to $50 per day, while mid-size and full-size cars may range from $40 to $80 per day. SUVs and luxury cars are more expensive, with daily rental rates ranging from $60 to $200 or more.

Apart from the daily rental fee, there are other fees that may be added to your rental bill, such as taxes, airport surcharges, and additional driver fees. It is crucial to carefully review the rental agreement and comprehend all fees before signing it. Some new orleans airport car rental companies may offer additional services for an extra charge, such as GPS navigation, car seats, and roadside assistance.

Moreover, car rental prices can vary depending on the season, availability, and demand. It is recommended to book your rental car in advance to secure the best rates and avoid any last-minute surprises. Comparing prices from different car rental companies can also help you find the best deal that suits your budget and preferences.

What are cheap cars rental in Louis Armstrong New Orleans International Airport

Louis Armstrong New Orleans International Airport provides a variety of affordable car rental options for travelers on a budget. Economy and budget car rentals are some of the most inexpensive options available, with daily rates starting at around $30. These cars are perfect for solo travelers or couples who want to save money on transportation costs while exploring the city.

Apart from economy and compact cars, several cheap car rental companies at New Orleans Airport offer special deals and discounts on their rental rates. These deals may include weekend or weekly rental discounts, loyalty program discounts, or promotional offers for first-time renters. It’s recommended to check with each rental car center at New Orleans airport and compare prices to find the best deal for your budget.

Lastly, renting a car off-airport can also be a cost-effective option for those looking for cheap car rentals in New Orleans. Several car rental companies have locations near the airport and provide free shuttle service to their off-site rental locations. This option may require additional planning and travel time, but it can result in significant cost savings.

What are luxury cars rental in Louis Armstrong New Orleans International Airport

Louis Armstrong New Orleans International Airport provides a variety of luxury car rental options for travelers seeking a high-end driving experience. These luxury car options include top-tier brands such as Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac, and more. These vehicles come equipped with advanced features, such as premium leather seats, state-of-the-art audio systems, and cutting-edge technology.

Luxury cars are generally more expensive than other car rental options, with rates ranging from approximately $60 per day for standard luxury cars to $200 per day for high-end luxury vehicles. Some luxury car rental companies at the New Orleans airport may offer additional services, such as chauffeur services, airport pickup and drop-off, and customized car configurations, for an extra fee.

Renting a luxury car can significantly enhance your travel experience and make a statement. It’s recommended to reserve your luxury car rental ahead of time to ensure availability and get the best rates. Furthermore, it’s important to carefully read and comprehend the rental agreement, including all the fees, before signing it. Some car rental companies may require a higher deposit or additional insurance coverage for luxury car rentals.

What are exotic cars rental in Louis Armstrong New Orleans International Airport

Louis Armstrong New Orleans International Airport offers a variety of exotic car rental options for those seeking a unique and thrilling driving experience. Exotic cars are high-performance vehicles from luxury brands such as Lamborghini, Ferrari, Porsche, and Aston Martin, among others. These cars are designed to provide an exceptional driving experience, with powerful engines, advanced suspension systems, and stylish design.

Exotic car rental options at the airport typically include sports cars, supercars, and high-end luxury vehicles. However, these cars can be more expensive than other car rental options, with daily rental rates ranging from $500 to $1500 or more. In addition, some car rental companies may require a higher deposit and additional insurance coverage for exotic rentals in New Orleans.

Renting an exotic car can be an unforgettable experience for special occasions such as weddings, anniversaries, or milestone celebrations. To ensure availability and secure the best rates, it is recommended to book your exotic car rental in advance. It is also crucial to read the rental agreement carefully and understand all the fees before signing it. Furthermore, some car rental companies may offer additional services such as chauffeur services, airport pickup and drop-off, and custom car configurations for an extra fee.

What I need to rent a car in Louis Armstrong New Orleans International Airport

In order to rent a car at Louis Armstrong New Orleans International Airport, there are several requirements and documents that must be presented to complete the rental process. The first requirement is a valid driver’s license from your home country, and international visitors must also present an International Driving Permit (IDP) in addition to their driver’s license.

You will also need a valid credit card in your name to cover the rental fees and deposit. The rental company will authorize the credit card for the estimated amount of the rental fees plus an additional deposit, which will be refunded upon the return of the car in the same condition as when it was received.

In addition, you must provide proof of insurance coverage for the rental car. Although most car rental companies offer insurance options, it is recommended that you check with your insurance company before your trip to determine if your policy covers rental cars. If your policy does not provide sufficient coverage, you may be required to purchase additional coverage from the rental company.

It is crucial to carefully read and understand the rental agreement before signing it. This includes reviewing the rental period, fees, insurance coverage, fuel policy, and any additional fees or surcharges that may apply. With all the necessary documents and information, you can easily rent a car and start exploring the vibrant city of New Orleans.

Driving In And Around New Orleans

Parking In New Orleans

  • If you’re headed to the lovely French Quarter, consider parking at the nearby French Market District (70116) for convenience. You’ll have access to over 320 parking spaces right by the market, or you can take a ten-minute walk straight into the Quarter.
  • You can find metered street parking easily throughout the city and pay for it using cash, credit cards, or the Parkmobile or Parking Panda app.

Traffic In New Orleans

City traffic starts getting crowded at 7am and typically eases off by 9am, although it remains relatively busy in central areas. During the day, you should be able to navigate through the city without encountering significant difficulties. Rush hour starts up again around 3pm and subsides by 7pm.

How to Get From Louis Armstrong Airport to New Orleans

The distance between Louis Armstrong New Orleans Airport and downtown is only 16 miles, so the journey won’t take long. To begin your trip, turn right onto Jerome S. Glazer Airport Access Road when you leave Rental-Car.Company. After that, turn left onto Interstate 10 E and continue for about 11 miles. Then, take the US-90 BUS W fork towards your destination. You will pass by the Mercedes-Benz Superdome. Finally, take the Carondelet Street exit and make a left turn to reach your destination.

Δρόμοι και Αυτοκινητόδρομοι

Main routes in New Orleans

The Interstate 10 (I-10) is a highway that passes through the United States, beginning in Los Angeles on the west coast and terminating in Jacksonville, Florida on the east coast. It also runs through New Orleans. On the other hand, I-59 links New Orleans to Hattiesburg, MS and Birmingham, Alabama. These interstate highways not only offer access to neighboring states from New Orleans, but also a range of transportation options for visitors who wish to discover this stunning city.

New Orleans to Houston

To experience the magnificence of Texas, embark on a 350-mile voyage out of town via I-10 West. In just five hours you’ll reach Houston and be enthralled by its grandeur!

A Quick Guide To New Orleans

The Best Things To Do In New Orleans

French Quarter

The French Quarter in New Orleans is a place of historical significance and has many famous streets such as Bourbon Street. You can find lively jazz clubs, excellent restaurants, and bright neon signs here. Moving further, you can find the vibrant French Market, which is even more popular. The market has over 200 vendors selling a variety of items including unique cocktails and freshly baked goodies.

Jackson Square

Jackson Square is a famous park in the heart of New Orleans with stunning views of the Mississippi River. Local artisans sell their creations here, and visitors can explore the paths. At the center of the square is a statue of Andrew Jackson, who led The Battle of New Orleans. St Louis Cathedral, America’s oldest cathedral, stands tall above the square and is a magnificent 18th-century architectural masterpiece. It is a sight to behold for all visitors.

Mercedes-Benz Superdome

Recognized as the Superdome, this iconic building is home to the New Orleans Saints and a multitude of renowned sporting and cultural events throughout the year. If you get fortunate enough to come during an NFL season, experience an electrifying game among more than 70,000 die-hard Saints fans! Nearby are seven parking lots that are readily available for public use. Make sure not to miss out on this extraordinary opportunity — visit today!

Preservation Hall

Visit Preservation Hall in New Orleans to witness the legendary relationship between the city and jazz music. This historic venue, operating since 1961, is a must-visit destination for music enthusiasts. Enjoy live performances from resident artists and special guests, which will transport you back in time to experience the city’s rich musical culture. Immerse yourself in an authentic evening of unforgettable music – make sure to visit Preservation Hall today!

The Best New Orleans Restaurants

GW Fins

If you visit GW Fins, you should try their Louisiana Yellowfin Tuna or GW Fins Original halibut, sea scallops, and Royal Red shrimp risotto. The team sources the freshest ingredients from both near and far to serve seafood with excellence. These dishes promise an exquisite culinary experience as the ingredients are gathered from the abundant waters of the Gulf of Mexico.

Olde Nola Cookery

Olde Nola Cookery is the perfect spot if you’re looking for surf and turf. Our menu features delectable 10oz ribeye steaks and sautéed redfish, along with classic New Orleans favorites like crawfish etouffee, gumbo, and a spicy Cajun sausage served with red beans and rice.

Where To Stay In New Orleans

Hotel Le Marais

If you want a luxurious stay in the busy French Quarter, you should consider Hotel Le Marais. They offer deluxe and superior rooms with all the modern amenities you need, and their premium rooms offer beautiful views of the courtyard below.

Hotel Mazarin

Nestled in the French Quarter, Hotel Mazarin is near Bourbon Street and provides luxurious guest rooms with elegant marble flooring. After a day of sightseeing, take some time to relax at the perfect place for relaxation – Hotel Mazarin!

Best Museums In New Orleans

The National WWII Museum

Visit the Museum in the Business District to explore the United States’ World War Two history. You’ll have the opportunity to view various artifacts and hear first-hand accounts from soldiers who fought in some of the most significant battles of the war. Discover compelling stories that showcase the bravery and emotion of this monumental conflict. This is an experience that should not be overlooked!

New Orleans Museum of Art

City Park, the largest park in the United States, offers a wide range of attractions. Visitors can enjoy various activities such as golf, botanical garden, and the New Orleans Museum of Art. The museum has an extensive collection of nearly 40,000 pieces from different genres that form an artistic haven within the city.

FAQs about Rent car in Louis Armstrong New Orleans International Airport

What is the minimum age to rent a car at Louis Armstrong New Orleans International Airport?

The minimum age to rent a car is typically 21 years old, but some rental companies may require renters to be 25 years old.

Τι έγγραφα χρειάζομαι για να νοικιάσω αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο;

You will need a valid driver’s license, a credit card in your name, and proof of insurance coverage. International visitors may also need an International Driving Permit.

Is insurance included in the rental rate?

Insurance is not typically included in the rental rate, but most rental companies offer insurance options for an additional fee.

Can I rent a car with a debit card instead of a credit card?

Some rental companies may accept debit cards, but they may require a higher deposit and additional documentation.

Μπορώ να επιστρέψω το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο εκτός των ωρών λειτουργίας;

Most rental companies have drop-off boxes for after-hours returns, but it’s important to confirm with the rental company beforehand.

Can I rent a car for a one-way trip?

Yes, one-way rentals are usually available, but they may incur additional fees.

Can I add an additional driver to my rental agreement?

Yes, additional drivers can be added to the rental agreement, but they may also incur additional fees.

Τι θα συμβεί αν επιστρέψω το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αργά;

Late returns may result in additional charges, and in some cases, the rental company may report the late return to credit agencies.

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Σιάτλ-Τάκομα

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τάκομα

Αν θέλετε να εξερευνήσετε το Σιάτλ και τις γύρω περιοχές με τον δικό σας ρυθμό, σκεφτείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο με την Rental-Car.Company στο Διεθνές Αεροδρόμιο Seattle-Tacoma. Με μια ποικιλία επιλογών ενοικίασης αυτοκινήτου…

Η Εγγύησή μας

Η ηρεμία σας είναι η προτεραιότητά μας Στη rental-car.company, κατανοούμε τη σημασία της εμπιστοσύνης. Είτε κάνετε κράτηση για ένα άνετο πανδοχείο για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο είτε για ένα αυτοκίνητο για ένα οδικό ταξίδι cross-country,…
Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Boise

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Boise (Boise Air Terminal) (Gowen Field)

Το αεροδρόμιο Boise βρίσκεται σε βολική τοποθεσία κοντά στο κέντρο της πόλης, παρέχοντάς σας γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μια πληθώρα εξαιρετικών επιλογών ξενοδοχείων. Μόλις τακτοποιήσετε, θα βρείτε μια πληθώρα γοητευτικών μπιστρό…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Βαλτιμόρη

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαλτιμόρης/Ουάσιγκτον

Είτε χρειάζεστε κάτι κομψό και μοντέρνο για να περιηγηθείτε στους συμπαγείς δρόμους της πόλης είτε ένα μεγαλύτερο όχημα που μπορεί να φιλοξενήσει την οικογένειά σας σε μια οδική περιπέτεια στην Ανατολική Ακτή, έχουμε τα τέλεια σεντάν και…