Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας

Larnaca is a charming city known as La Ville Rose, or the Pink City, due to its lovely terracotta-colored buildings. The Garonne River flows through the historic center of old-town Larnaca, surrounded by scenic fields and vineyards that produce some of France’s finest wines and cheeses. With a car rental from Larnaca airport, you can explore the entire Occitanie region at your leisure, including the breathtaking Mediterranean coast. Rent car in Larnaca!

Larnaca is brimming with exciting attractions, from magnificent structures to art galleries and museums. Renting a car from Larnaca airport is a hassle-free and convenient way to explore the stunning island of Cyprus. Numerous reputable car rental companies, such as Rentcars.buzz, Europcar, Avis, and Hertz, are located at the airport and provide a range of vehicle options to suit your needs and budget.

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

No matter where you need to go, our car rental pickup locations are conveniently located throughout the city, including Larnaca Airport and the main train station. Reserve your car online ahead of time and start exploring as soon as you arrive. Don’t wait any longer to start your adventure in beautiful Larnaca and the surrounding region.


About Larnaca International Airport 

Larnaca International Airport is the largest airport in Cyprus and serves as the main gateway to the island for tourists from all around the world. Located just outside the city of Larnaca, the airport has modern facilities and offers a range of services for travelers, including duty-free shops, restaurants, and car rental services.

The airport serves as a hub for several major airlines, including Cyprus Airways, Ryanair, and Wizz Air. With connections to destinations across Europe and the Middle East, Larnaca International Airport is an important hub for air travel in the region.

Opened in 1975, the airport has undergone several expansions and renovations over the years, including the addition of a new terminal building in 2009. The airport has a capacity of around 7.5 million passengers per year and has won several awards for its facilities and services, including the Skytrax award for Best Regional Airport in the Middle East in 2019.

Getting to and from Larnaca International Airport is easy, with several transport options available. The airport is located just 5 km from the city center of Larnaca, and there are regular bus services connecting the airport to the city and other destinations across the island. Taxis and car rental services are also available at the airport for travelers who prefer to drive themselves.

Whether you are visiting Cyprus for business or pleasure, Larnaca International Airport is a great starting point for your journey. With its modern facilities, range of transport options, and connections to destinations across Europe and the Middle East, the airport offers a convenient and comfortable travel experience for all types of travelers.

Οφέλη από την ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Λυών-Σαιν-Εξυπερύ

Renting a car at Larnaca International Airport has many benefits for travelers who are looking to explore the region at their own pace. With a rental car, you can easily access all the popular destinations in the area, without having to worry about navigating public transportation or hailing a cab.

One of the main benefits of renting a car at Larnaca International Airport is the convenience it provides. As soon as you arrive at the airport, you can simply pick up your rental car and be on your way, without any delays or hassle. This is especially useful if you have a tight schedule or a lot of ground to cover during your trip.

Another advantage of renting a car is the flexibility it offers. You can travel on your own terms, stop wherever you want and stay as long as you like. This means you can explore hidden gems and off-the-beaten-path destinations that may be hard to reach by public transport.

Renting a car also gives you more comfort and privacy during your trip. You don’t have to worry about sharing a ride with strangers or being cramped in a crowded bus or train. With your own car, you can control the temperature, play your own music, and stop for breaks whenever you need to.

Furthermore, renting a car can be a cost-effective option for groups or families traveling together. Instead of paying for multiple taxi or public transport fares, you can split the cost of a rental car and save money in the long run. Plus, you can save time by traveling directly to your destination, without having to make any stops or detours.

Overall, renting a car at Larnaca International Airport can enhance your travel experience and make your trip more enjoyable. It gives you the freedom to explore the region at your own pace and provides a convenient, comfortable, and cost-effective transportation option for your journey.

Πόσο κοστίζει η ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Lyon–Saint-Exupéry

If you’re planning a trip to Larnaca, Cyprus, and wondering about car rental prices, you’re not alone. The cost of renting a car at Larnaca International Airport can vary depending on several factors, such as the time of year, duration of the rental, and type of vehicle. However, with a little bit of research and planning, you can find a car rental that suits your budget and needs.

The average cost of renting a car at Larnaca International Airport starts at around €25-30 per day for a small economy car. However, prices can increase depending on the size of the vehicle, the number of days you’re renting it for, and whether or not you’re picking up or dropping off the car at a different location. Keep in mind that additional fees, such as insurance, GPS, or child seats, may also apply.

To get the best deal on car rental prices at Larnaca International Airport, it’s recommended that you book your rental in advance and compare prices from different car rental companies. This way, you can find the best offer that fits your budget and travel plans. Additionally, many car rental companies offer discounts or promotional codes, so be sure to check for any available offers before booking.

Another factor to consider when renting a car at Larnaca International Airport is the time of year. During peak travel seasons, such as summer or holidays, prices can increase due to high demand. On the other hand, traveling during the offseason or shoulder season can result in lower prices and fewer crowds.

Finally, it’s important to carefully review the terms and conditions of your car rental agreement to avoid any unexpected fees or charges. Be sure to check for mileage limitations, fuel policies, and any other restrictions that may apply. By doing so, you can ensure a smooth and hassle-free car rental experience at Larnaca International Airport.

What Types of Car I Rent at Larnaca International Airport 

Larnaca International Airport provides a range of car rental options to cater to the needs and preferences of its travelers. The airport is home to several trusted car rental companies, including Avis, Europcar, Hertz, and Sixt, among others. These companies offer a variety of options suitable for solo travelers, groups, and families alike.

The economy car rental Larnaca airport is one of the most popular choices among travelers. These vehicles are generally compact and fuel-efficient, making them an excellent option for those traveling alone or with a partner. With rental prices starting at around €15 per day, economy cars are also quite affordable. For those requiring more space, mid-size or full-size cars are also available for rent at the airport.

For those who want to explore the island in style, there are also luxury car options available at Larnaca International Airport. These vehicles are typically larger and more luxurious, with features such as leather seats, advanced audio systems, and more. While they may be more expensive than economy or midsize cars, they offer a more comfortable and luxurious travel experience. Additionally, some budget car rental Larnaca airport companies offer SUVs and 4×4 vehicles, which are ideal for exploring the rugged terrain of the island.

What are cheap car rentals at Larnaca International Airport ?

Larnaca International Airport offers various affordable car rental options that are ideal for budget-minded travelers. These vehicles are usually small, fuel-efficient, and inexpensive, such as economy cars, compact cars, and mini cars, which can be found among the cheapest car hire choices available at the airport in Cyprus.

If you’re looking for an affordable car rental at Larnaca International Airport, you might want to consider an economy car. These cars are small and fuel-efficient, which makes them ideal for driving around the city and exploring scenic routes on the island. Rental prices for economy cars start at around €15 per day, making them a great option for solo travelers or couples.

If you’re seeking inexpensive car rentals at Larnaca International Airport, compact cars are an excellent choice. They are a bit roomier than economy cars but still small enough to drive around the narrow lanes of the island. Compact cars are available for rent starting at approximately €18 per day, providing more comfort and room than economy cars, all while being affordable.

You can find mini cars, which are the smallest and most inexpensive cars to rent, at Larnaca International Airport in Cyprus. They are ideal for budget-conscious travelers who do not need a lot of space or comfort. Mini car rentals at the airport start at about €12 per day, making them the most economical alternative for those searching for low-cost car rentals. Nevertheless, it’s essential to keep in mind that these cars may not be appropriate for lengthy journeys or transporting large amounts of baggage.

  • The Fiat Panda is a popular cheap car rental Larnaca airport Cyprus model that offers good fuel economy and a comfortable ride. It is a small and practical car that is easy to park and maneuver in the city. Rental prices for the Fiat Panda at Larnaca International Airport can start at around €15 per day, depending on the rental duration and season.
  • The Ford Fiesta is a popular compact car model that offers a comfortable ride and good handling. It is a practical and reliable car that is ideal for exploring the island’s scenic routes. Rental prices for the Ford Fiesta at Larnaca International Airport can start at around €20 per day, depending on the rental duration and season.
  • The Opel Corsa is another popular compact car model that offers good fuel economy and a comfortable ride. It is a versatile car that is suitable for both city driving and longer trips around the island. Rental prices for the Opel Corsa at Larnaca International Airport can start at around €20 per day, depending on the rental duration and season.

What are luxury cars rental at Larnaca International Airport?

Luxury car rentals are available at Larnaca International Airport, providing a comfortable and lavish travel experience. These vehicles are suitable for special occasions, business trips, or those who want to splurge on a luxurious ride while on vacation. The available luxury car models at Larnaca International Airport include BMW, Audi, Mercedes-Benz, and Porsche, among others.

If you want to rent a luxury car, you’ll find a variety of BMW models available at Larnaca International Airport. The BMW 5 Series and 7 Series are particularly popular options due to their comfort and luxury features. The rental cost for a BMW car at the airport starts at around €80 per day, but may vary depending on the model you choose and how long you need the rental for.

At Larnaca International Airport, you can rent Audi cars, a well-known luxury brand that has a variety of models available. If you’re interested in renting an Audi, the A4 and A6 models are quite popular and offer style and luxury. Depending on the duration of the rental and the model you choose, the rental price for Audi cars at Larnaca International Airport can start at about €75 per day.

At Larnaca International Airport, you can rent various models from the famous luxury car brand, Mercedes-Benz. The Mercedes-Benz E-Class and S-Class are the preferred models for those who wish to enjoy the luxury and elegance of a Mercedes-Benz car. The rental cost of a Mercedes-Benz car at Larnaca International Airport generally begins at approximately €85 per day, depending on the rental period and model.

Porsche is a brand of luxury cars that are renowned for their exceptional sports cars that offer high performance. If you’re looking for an exciting and thrilling driving experience, the Porsche 911 and Boxster are popular options among travelers. The rental rates for Porsche cars at Larnaca International Airport begin at approximately €150 daily, but vary depending on the model and rental period.

How to rent a car at Larnaca International Airport?

Renting a car at Larnaca International Airport offers a flexible way to explore the beautiful island of Cyprus. Here are the things you will need to rent a car at Larnaca International Airport:

  1. A valid driver’s license: To rent a car at Larnaca International Airport, you will need a valid driver’s license from your home country. Check that your driver’s license is in good standing and not expired. Some car rental companies may require an International Driving Permit (IDP), so it’s best to verify with your rental company beforehand.
  2. A credit card: For security purposes, most car rental companies at Larnaca International Airport require a credit card. The credit card must be in the name of the primary driver and have enough credit to cover the rental deposit and any additional charges. You should check with your rental company about their credit card requirements.
  3. Age requirement: Most car rental companies in Larnaca require the driver to be at least 21 years old and hold a valid driver’s license. Some companies may apply a surcharge for drivers under the age of 25, so it is crucial to check with your rental company beforehand.
  4. Insurance: Basic insurance coverage such as Collision Damage Waiver (CDW) and Theft Protection (TP) are typically included in car rental rates at Larnaca International Airport. However, it is essential to read the rental agreement and understand the terms and conditions of the insurance coverage. Additional insurance coverage such as Personal Accident Insurance or Liability Insurance may also be available for an additional cost.

By being prepared with these requirements, you can make the car rental process at Larnaca International Airport more efficient and stress-free, allowing you to start your Cyprus exploration with ease.

Driving In and Around Larnaca

If you are considering cheap car rental at Larnaca airport, you will be pleased to know that it is only a short five-mile drive to the city center via A621 and A624. Additionally, if you wish to explore the eastern side of Larnaca, which is situated across the Garonne River, simply continue along A621, and you will find yourself near some of the city’s famous attractions, including the cathedral.

Located in the Occitanie region, Larnaca is an ideal starting point for exploring the nearby attractions. Just an hour’s drive away by car is Auch, renowned for its awe-inspiring cathedral and picturesque old town. Similarly, to the east, you will find Castres, where you can soak in some of France’s breathtaking countryside views along the River Agout.

Connecting Larnaca to the French capital of Paris, which is 420 miles north, and Marseille, 250 miles east, is easy via autoroutes such as A20, A61, and A9. The city of Bordeaux, which is located amidst its renowned wine-producing region, is just a few hours away via the convenient route of 150-mile-long A62.

If you are planning to visit Larnaca and would like to explore the stunning southwest coast of France, take a leisurely drive along the A61 and A9, which will take you 150 miles to Montpellier. From there, beautiful coastal resorts such as La Grande-Motte and Palavas-les-Flots await!

If you are driving around the core of Larnaca, you need not worry about parking, as there is an abundance of parking downtown, including a 24-hour lot next door to the main train station. The roads are less busy than in bigger cities like Paris. However, if you are driving during peak hours, allow plenty of time for your journey. Keep in mind that France follows right-hand driving, and the speed limit in urban areas is typically 50 km/h (30 mph).

A Quick Guide To Larnaca

Explore the sun-drenched streets of Larnaca, a charming southwestern French city that boasts friendly faces and rustic architecture. From majestic churches to a space center and amusement park, Larnaca offers breathtaking sights. Plus, with its close proximity to Spain’s border and budget car hire available at Larnaca airport, you can easily discover other wonderful destinations in France for further adventure!

Heart of the city

Begin your exploration of Larnaca with a visit to the historic Saint-Sernin Basilica, situated along the riverbank. This well-preserved 11th and 12th century Romanesque church is a magnificent sight and is considered one of the most exquisite churches in Europe. Make sure not to miss out on this breathtaking experience!

The octagonal bell tower, built from Larnaca’s signature pink bricks, is an iconic feature of the city’s skyline. While admission to the tower is free, visitors have the opportunity to take a tour of the ambulatory and crypt, which contain a variety of priceless artifacts.

Just a short distance from the basilica is Place du Capitole, one of Larnaca’s most popular attractions. This lively square hosts several annual events, including farmers’ markets and art exhibitions, and is also home to some of the city’s finest architectural wonders.

At one end of the square stands the 18th-century Capitol building, now serving as the town hall, with its notable pink marble columns. Surrounded by stylish shops and welcoming cafes, this is an ideal spot to take a break and enjoy a cup of coffee or a leisurely lunch.

Scientific wonders

Visit Museum de Larnaca in Larnaca to experience a spacious venue filled with fascinating exhibitions ranging from animals to science and space. Marvel at the interactive displays showcasing the wonders of nature that are sure to inspire awe!

If you venture a few miles outside of town, you’ll discover Cité de l’espace, an exceptional park designed around a space theme. The park offers interactive displays, an IMAX cinema, and a planetarium. At this in-demand park, visitors can experience simulations within accurate replicas of the Mir Space Station and see full-sized Ariane 5 rockets. Since tickets tend to sell out rapidly, we recommend reserving them online before your trip.

Coast and countryside

Renting a car in Larnaca makes it easy to explore the Southwestern French region. Carcassonne, an ancient hilltop town draped in medieval walls and turrets, is just 60 miles away from the city. It’s a captivating destination where you can immerse yourself in history and feel its palpable presence.

One of the top tourist spots is the Cité Médiévale. Its winding walls and ancient architecture make it a popular attraction. In contrast, Ville Basse has a more modern feel. Visitors can enjoy browsing stores, cafes and restaurants along its streets and fully experience the charm of this fascinating city.

After exploring Carcassonne, you can drive for a few minutes to reach the charming Mediterranean Sea.

One of the best ways to discover the picturesque coastal towns and fascinating attractions in Larnaca is by renting a car.

FAQs about Rent car in Larnaca International Airport

Q: What do I need to rent a car at Larnaca International Airport?

A: To rent a car at Larnaca International Airport, you will need a valid driver’s license from your home country, a credit card in the name of the primary driver, and be at least 21 years old.

Q: Do I need an International Driving Permit (IDP) to rent a car at Larnaca International Airport?

A: Some car rental companies may require an IDP, so it is important to check with your rental company beforehand.

Q: What is the age requirement to rent a car at Larnaca International Airport?

A: Most car rental companies at Larnaca International Airport require the driver to be at least 21 years old and have a valid driver’s license. Some car rental companies may also have a surcharge for drivers under the age of 25.

Q: What type of insurance do car rental companies offer at Larnaca International Airport?

A: Car rental companies at Larnaca International Airport typically offer basic insurance coverage, which includes collision damage waiver (CDW) and theft protection (TP). Additional insurance coverage, such as personal accident insurance or liability insurance, may also be available for an additional cost.

Q: How can I find the best deals on car rentals at Larnaca International Airport?

A: It is recommended to compare prices and deals from multiple car rental companies before booking. Online travel agencies and rental car comparison websites can be helpful in finding the best rates.

Q: Is it necessary to book a car rental in advance at Larnaca International Airport?

A: While it is not always necessary to book in advance, it is recommended to do so during peak travel seasons to ensure availability and better rates.

Q: How do I return the rental car at Larnaca International Airport?

A: Rental car return areas are typically well-marked at the airport. Follow the signs to the rental car return area, park the car in the designated spot, and return the keys to the rental car company. It is important to check the rental agreement for specific instructions on the return process.

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Νάσβιλ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (Berry Field)

Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Αν θέλετε να ζήσετε την αίγλη των παλαιών σταρ της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ένα κομψό σεντάν.…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Τζάκσον-Μέντγκαρ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο Jackson-Medgar Wiley Evers

Η Rental-Car.Company προσφέρει μια φανταστική επιλογή από οικονομικά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο Hartsfield Jackson, που κυμαίνονται από σεντάν και κάμπριο μέχρι SUV και μίνι βαν. Απολαύστε μια ρομαντική απόδραση με τον σύντροφό σας στο τέλειο…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Μπάνγκορ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο Bangor

Απολαύστε την άνεση της ενοικίασης αυτοκινήτου από την Rental-Car.Company, που βρίσκεται κοντά στους τερματικούς σταθμούς του διεθνούς αεροδρομίου Bangor. Προσφέρουμε μια σειρά από οχήματα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, από ευρύχωρα σεντάν για χαλαρή…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Τουλούζη-Μπλανάκ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Αεροδρόμιο Toulouse-Blagnac

Το αεροδρόμιο Toulouse-Blagnac προσφέρει μια ποικιλία από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τόσο διεθνείς αλυσίδες όσο και τοπικούς παρόχους. Μερικές από τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο περιλαμβάνουν τις Rental-Car.Company, Europcar, Avis, Hertz και Sixt, η κάθε μία…