Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (Berry Field)

Begin your exploration of Music City by renting a car at Nashville Airport and taking in the vibrant Riverfront, lively Broadway honky-tonks, and unique attractions that have made Nashville famous! Discover the premier destination in music history by reserving your rental car today! Rent car in Nashville!

Our rental offices are conveniently located near the airport and are only a fifteen-minute drive from the city center. Additionally, we have a location in western Nashville, close to Centennial Park, offering you the flexibility to drop off your rental car at your convenience.

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

We have a wide selection of rental cars that cater to your every need. If you want to experience the glamor of past music stars, you may opt for a stylish sedan. For those who want to make a statement, we recommend our stunning sports cars. And if you need a reliable vehicle for a road trip around Tennessee, an SUV is the perfect choice. We have an extensive inventory, ensuring you will find the perfect vehicle for your needs.

Rental-Car.Company Nashville Airport BNA rentals offer the ideal rental car for your journey to the birthplace of American music. Additionally, we offer 24-hour car rental services to accommodate your schedule. Book your car rental today and embark on your Nashville adventure!

About Nashville International Airport 

Nashville, Tennessee is served by the bustling and modern Nashville International Airport (BNA), located just eight miles east of downtown. This airport is a popular choice for millions of passengers every year and is known for its excellent customer service, earning it a spot among the top ten airports in the US for customer satisfaction.

The airport has a wide range of amenities and services that cater to the needs of travelers. There are plenty of dining options available throughout the airport, including restaurants, cafes, and bars. Travelers can also indulge in some shopping at the airport’s various shops and boutiques that sell souvenirs, clothing, electronics, and other items. Additionally, the airport has several lounges where passengers can relax and unwind before their flights.

One of the airport’s unique features is its art program that includes a collection of permanent and rotating art installations that showcase the work of local and regional artists. Live music performances by local musicians are also a staple of the airport’s atmosphere, paying homage to Nashville’s reputation as the “Music City.”

Nashville International Airport serves as a hub for several major airlines, including Southwest Airlines, American Airlines, and Delta Air Lines, making it convenient for passengers to connect to destinations worldwide. With its four runways and one terminal, navigating the airport is easy and hassle-free for travelers. There are over 12,000 parking spaces available for passenger use as well.

Overall, Nashville International Airport provides an exceptional experience for travelers, offering a unique blend of amenities, art, and live music performances. Whether you’re traveling for business or pleasure, Nashville International Airport is an excellent choice for your next trip.

Benefits of car renting in Nashville International Airport 

There are a number of compelling reasons to consider renting a car at Nashville International Airport. For starters, it provides travelers with the convenience of having their own mode of transportation at their disposal. This means they can easily get to and from the airport, as well as explore the city and its surroundings at their own pace without having to worry about taxi fares or public transportation schedules.

Renting a car can also be a cost-effective choice, especially for longer trips or larger groups. Many car rental companies offer discounts and promotions for airport rentals, which can make renting a car a more affordable option than using other forms of transportation.

In addition to convenience and cost savings, renting a car at Nashville International Airport also provides travelers with flexibility and freedom. They can set their own schedule and explore the city and surrounding areas on their own terms, without having to rely on public transportation schedules or taxi availability.

There is also a wide range of vehicle options available for rent at Nashville International Airport, ranging from compact cars to larger SUVs and everything in between. Many rental companies offer additional features such as GPS navigation and roadside assistance, which can make the rental experience even more convenient and worry-free.

Finally, renting a car at Nashville International Airport can be a great option for those looking to explore the natural beauty and history of the surrounding areas. From the Great Smoky Mountains to Mammoth Cave National Park and the Jack Daniel’s Distillery, there are plenty of interesting destinations within driving distance of the airport that are well worth a visit. With a car rental at Nashville International Airport, travelers can easily embark on their own road trip adventure and discover all that this region has to offer.

Types of Car Can I Rent in Nashville International Airport 

At Nashville International Airport, you’ll find a wide array of rental cars to cater to the unique needs of every traveler. If you’re looking for an economical and fuel-efficient option, our selection of economy cars is perfect. These compact vehicles can accommodate up to four passengers and are ideal for short trips or navigating the city with ease. For a slightly larger option, our compact cars comfortably seat up to five passengers, making them a great choice for longer journeys or travelers who desire a bit more space.

For families or groups of up to five passengers, our budget-friendly mid-size cars are a popular choice. These vehicles provide extra comfort and room compared to economy or compact cars, ensuring a pleasant experience during longer trips or when additional luggage space is needed. If you require even more space, our SUVs are an excellent option. With seating for up to seven passengers, these versatile cars are perfect for exploring the beautiful surroundings of Nashville or embarking on memorable road trips.

For those seeking a touch of luxury, Nashville International Airport also offers a splendid range of high-end luxury cars. These vehicles boast premium features like leather seats, state-of-the-art sound systems, and GPS navigation to enhance your travel experience. Indulge yourself in comfort and sophistication as you explore the vibrant city of Nashville.

No matter which type of car you choose, Nashville International Airport provides a seamless rental experience with a variety of trusted rental companies to select from. Renting a car at the airport offers the ultimate convenience, cost savings, and flexibility, allowing you to set your own schedule and explore the city and its surroundings at your own pace.

Much Does it Cost to Rent a Car at Nashville International Airport

If you’re looking for the freedom to explore Nashville and the surrounding areas at your own pace, renting a car at Nashville International Airport (BNA) is a popular option. The cost of renting a car at BNA can vary depending on a few factors, including the type of vehicle you choose, the duration of your rental, and the time of year.

Prices for renting an economy car at BNA generally start around $30 per day, while luxury or specialty vehicles can cost $100 or more per day. The time of year you visit can also affect rental prices, with peak travel season between May and September often seeing higher rates. Booking your rental car in advance can help secure the best possible rate, especially if you’re visiting during this time.

The duration of your rental can also impact the price you pay, with longer rental periods typically resulting in a lower daily rate. Some rental car companies may also offer discounts for weekly or monthly rentals, so it’s worth asking about these options if you’re planning an extended stay in Nashville.

Remember to consider any additional fees or charges that may apply when choosing your rental car, such as insurance or mileage fees. It’s important to balance your needs and budget when selecting a rental car at BNA to ensure you have a positive and cost-effective experience.

What are cheap cars rental in Nashville International Airport 

Renting a car at Nashville International Airport (BNA) is a popular choice for travelers, offering convenience and flexibility. The cost of renting a car at the airport can vary depending on factors such as the rental car center, the type of vehicle you choose, and the time of year. On average, expect to pay around $50 to $80 per day for a standard budget car rental at Nashville airport.

For those on a budget, there are several rental companies at the airport that offer affordable rates. Rental-Car.Company, Budget, Alamo, Avis, and Enterprise are among the options with competitive prices, starting as low as $35 per day for cheap car rentals at Nashville airport. These companies provide quality service and a range of vehicle options to suit different needs.

If you’re seeking a more luxurious experience, premium car rentals or SUVs are available, but they come with higher rates. Companies like Rental-Car.Company, Hertz, National, and Sixt offer a selection of luxury cars including sedans and SUVs. Prices for these rentals can range from $100 to $200 or more per day, depending on the specific make and model.

When renting a car at Nashville International Airport, be aware that additional fees may apply. Services like GPS navigation, additional drivers, or insurance coverage may come with extra charges. It’s important to inquire about these fees during the reservation process to properly budget for your rental.

Lastly, keep in mind that rental rates at Nashville airport can fluctuate based on the time of year. Peak travel seasons, typically during summer and holidays, may result in higher prices. Conversely, visiting during the off-season could offer better deals. To find the best rental car deal for your budget, it’s recommended to compare prices from different rental companies and plan ahead.

What are luxury cars rental in Nashville International Airport 

Traveling in style and making a statement is made easy with luxury car rental at Nashville International Airport. The airport houses several well-known luxury car rental companies such as Rental-Car.Company, Avis, Hertz, and Enterprise, each offering a wide range of high-end vehicles. From sleek sports cars to elegant sedans, travelers can choose the perfect luxury vehicle to fit their needs.

The convenience of luxury car rental in Nashville International Airport is a significant advantage. Travelers can book their rental in advance online or at the rental car counter upon arrival at the airport. Arriving in a luxury vehicle at their destination for business or pleasure can make an excellent first impression.

Luxury car rental companies at Nashville International Airport also offer a range of additional services and features to make the rental experience even more enjoyable. These can include GPS navigation systems, in-car entertainment systems, and upgraded safety features. Some luxury car rentals in Nashville even offer chauffeur services, allowing travelers to relax while someone else takes the wheel.

For those who want to explore Nashville and the surrounding areas in style, luxury car rental can be a great option. With a high-end vehicle, travelers can enjoy the beautiful scenery of the city and the surrounding countryside while experiencing the luxury and comfort of their rental car. Whether they are looking to hit the open road for a scenic drive or explore the city’s many attractions, a luxury car rental in Nashville International Airport can provide an unforgettable experience.

Overall, luxury car rental in Nashville International Airport is a popular option for those looking to travel in style and enjoy the many benefits that come with driving a high-end vehicle. With several luxury car rental companies to choose from and a range of vehicles available, travelers can easily find the perfect rental car to fit their needs and make a lasting impression during their travels.

What are exotic cars rental in Nashville International Airport 

If you’re looking for an exhilarating and luxurious driving experience, exotic car rental in Nashville is a fantastic option. At Nashville International Airport, several rental car companies offer exotic car rentals, providing high-end luxury vehicles with powerful engines and sporty designs that will turn heads wherever you go.

Rental-Car.Company is one of the top exotic car rental companies at Nashville International Airport. They offer an extensive range of exotic vehicles, such as Lamborghinis, Ferraris, Bentleys, and Aston Martins. Customers can select from different models and rental periods, with rates varying depending on the vehicle and rental period selected.

Enterprise Exotic Car Collection is another popular rental car company at the airport. They provide luxury and exotic vehicles, including Lamborghinis, Ferraris, Porsches, and BMWs. With Enterprise, customers can choose from different rental periods and benefit from exceptional customer service.

Avis Signature Series is Avis’s luxury and exotic car rental program. Their range of vehicles includes Audi R8, Mercedes-Benz S-Class, and Jaguar F-Type. Avis customers can select from a variety of rental periods, and rental rates will depend on the vehicle and rental period chosen.

Exotic car rental in Nashville airport is an ideal way to experience the ultimate driving experience and make a statement wherever you go. With a variety of luxury and exotic cars available for rent, you can choose the perfect vehicle to meet your needs and enjoy the thrill of driving a high-performance exotic car.

What I need to rent a car at Nashville International Airport 

When planning to rent a car at Nashville International Airport in Tennessee, there are a few important things to have in order to make the process go smoothly. First and foremost, you’ll need a valid driver’s license that is not expired. Additionally, rental car companies typically require renters to be at least 21 years old, although some may have a minimum age requirement of 25 or older.

Having a credit card in your name is essential for renting a car at the airport. Rental companies will typically place a hold on your card for the estimated rental cost plus a security deposit. It’s important to note that debit cards may not be accepted or may require additional documentation, so it’s best to check with the rental car company ahead of time.

Proof of insurance is another requirement when renting a car in Tennessee. The state law mandates that all drivers have liability insurance, which covers injuries or damages to another person’s property in the event of an accident. While rental car companies offer insurance options, it’s recommended to check if your personal insurance policy covers rental cars. If you decline the rental company’s insurance, you’ll need to provide proof of your own insurance coverage.

Making a reservation with a rental car company prior to your arrival is highly recommended. This ensures that a car will be available for you and saves time searching for an available vehicle upon arrival. Additionally, be prepared to exercise patience throughout the rental process. Renting a car at any airport can be time-consuming, so it’s advisable to arrive early and be prepared to wait in line for pick-up. You may also need to wait for the rental car shuttle to transport you to the rental car facility, which is often located offsite from the airport terminal.

By having a valid driver’s license, a credit card in your name, proof of insurance, making a reservation, and being patient, you can streamline the car rental process at Nashville International Airport and have a smoother and more enjoyable travel experience.

Driving In and Around Nashville

Parking In Nashville

  • You can find parking options for your visit to the Riverfront area at two locations. The first one is the 222 2nd Avenue Street Garage (37201), which has 1,100 spaces available. The second one is the Pinnacle at Symphony Place Garage (37219), which has an additional 900 spots.
  • If you need a place to park when visiting the famous Grand Ole Opry at the Ryman Auditorium, there are 1,000 paid parking spots available at the 5th Avenue of the Arts Garage (37219).
  • There are nearly 1000 metered parking spots available in downtown Nashville, which makes it a great location to find a parking spot.

Key Roads In Nashville

  • I-40 is a highway that links Nashville to various cities in the southern United States, stretching from Raleigh, North Carolina in the east to Oklahoma in the west.
  • If you’re considering a road trip, consider taking Interstate 65 (I-65) as it leads to some of the best cities in the country. Up north, you have Indianapolis and down south, you have Birmingham and Mobile. Explore and have a great time!

How To Get From Nashville Airport To Nashville

To get from Nashville Airport to the city center, follow these simple steps: leave the Rental-Car.Company rental lot and drive south on Terminal Drive. Merge onto I-40 W and continue for about 7 miles, then take Exit 209 towards Church Street/Charlotte Avenue. Follow George L Davis Boulevard and turn right onto Church Street until you reach central Nashville. The journey should take approximately 15 minutes.

How To Get From Nashville to Memphis

Bluff City is a great location to take a scenic drive while visiting Tennessee, as it is only 200 miles away along Interstate 40. The drive takes approximately three and a half hours, allowing you to enjoy the breathtaking views along the way.

A Quick Guide To Nashville

Where To Stay In Nashville

Omni Nashville Hotel

250 5th Ave S, Nashville, TN 37203

If you’re looking for modern luxury and convenience, consider staying at the Omni Nashville Hotel. It’s located near popular attractions like the Music City Center, Bridgestone Arena, and Riverfront Park, making it an ideal spot for exploring all that the vibrant city has to offer.

21c Museum Hotel Nashville

221 2nd Ave N, Nashville, TN 37201

This hotel offers a combination of culture and comfort with a contemporary art gallery alongside 124 guest rooms. It’s conveniently located just a 15-minute walk away from Nissan Stadium (home of the Carolina Panthers) and Bicentennial Capitol Mall State Park, making it a great base to explore all that Charlotte has to offer.

Courtyard by Marriott Nashville Downtown

170 4th Ave N, Nashville, TN 37219

Experience an unforgettable stay at the lively Downtown Marriott! Our hotel is located close to iconic attractions such as the Johnny Cash Museum, Ryman Auditorium, and numerous honky-tonk bars, offering you a musical journey like no other. Enjoy spacious rooms with spectacular views of the thriving cityscape below.

The Best Nashville Restaurants

The Loveless Café

8400 TN-100, Nashville, TN 37221

For years, the Loveless Cafe has offered Nashville its famous Southern hospitality and delicious food. They’re known for their world-renowned biscuits, country ham, and tasty red-eye gravy. Every time you visit, you’ll be greeted with both a warm atmosphere and a diverse selection of mouth-watering dishes to satisfy your culinary desires.

Pelican & Pig

1010 Gallatin Ave, Nashville, TN 37206

Pelican & Pig is a restaurant that has gained recognition for its cozy atmosphere and variety of seasonal dishes, including 75-day dry-aged strip beef, scallops with parmesan crema, and gulf red fish. Check it out yourself and discover what sets it apart!

Bastion

434 Houston St STE 110, Nashville, TN 37203

Don’t be fooled by its small size – this table in Nashville is one of the most popular spots in town! With only 24 seats, it offers an exceptional dining experience with a creative menu featuring dishes like grilled black sea bass in tea. The bar, known as ‘The Big Bar’, is also impressive. Make sure to book your spot for a feast you won’t forget!

The Best Things To Do In Nashville

Grand Ole Opry at the Ryman Auditorium

116 5th Ave N, Nashville, TN 37219

If you want the best live music experience in Tennessee, Nashville is the place to be. Every week, Music City USA’s city center is packed with fans of country music who come to watch amazing performances. The Grand Ole Opry, held weekly at Ryman Auditorium, is especially noteworthy. It offers a unique blend of musical genres, including bluegrass, folk, and gospel, which really captures the essence of Memphis!

Country Music Hall of Fame and Museum

222 Rep. John Lewis Way S, Nashville, TN 37203

To fully experience the unique music and culture of Nashville, head to Downtown. There, you’ll find the impressive Country Music Hall of Fame and Museum, which showcases extraordinary items from renowned artists. You can reminisce about Johnny Cash or discover emerging musicians through the events calendar. This museum provides valuable insight into what makes Nashville’s music scene so special.

Adventure Science Center

800 Fort Negley Blvd, Nashville, TN 37203

Join your family on an exciting day trip to the Adventure Science Center, an ideal destination! Experience the stunning visuals in the Planetarium theater, where you can watch fascinating scientific documentaries and laser shows. Explore a variety of interactive exhibits that cover topics such as earthquakes, tsunamis, and beekeeping. These exhibits are designed for both adults and children to enjoy.

Συχνές ερωτήσεις

Q: What is the minimum age requirement for renting a car at Nashville International Airport?

A: To rent a car in Tennessee, you must be at least 21 years old. However, some rental car companies at Nashville Airport may require you to be 25 or older.

Q: Do I need a credit card to rent a car at Nashville International Airport?

A: Yes, you will need a credit card in your name to rent a car at Nashville International Airport. Rental car companies typically put a hold on your card for the estimated rental cost plus a security deposit.

Q: Is insurance required to rent a car at Nashville International Airport?

A: Yes, all drivers in Tennessee are required to have liability insurance, which covers injuries or damage to another person’s property if you are at fault in an accident. Most rental car companies offer insurance, but you should check with your own insurance company to see if your policy covers rental cars.

Q: Can I make a reservation for a rental car at Nashville International Airport?

A: Yes, it’s a good idea to make a reservation with a rental car company before you arrive at Nashville International Airport. This will ensure that you have a car waiting for you when you arrive and that you won’t have to spend time searching for an available car.

Q: Where do I go to pick up my rental car at Nashville International Airport?

A: Rental car companies are located offsite from the airport terminal, but most offer shuttle service to their rental car facility. Follow the signs for “Rental Car Shuttle” outside of baggage claim, and take the shuttle to your rental car company’s location.

Q: Can I return my rental car to Nashville International Airport after hours?

A: Yes, most rental car companies at Nashville International Airport have a drop box where you can return your rental car after hours. Be sure to check with your rental car company for specific instructions on how to return the car after hours.

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Λάρνακα

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας

Ανεξάρτητα από το πού πρέπει να πάτε, οι τοποθεσίες παραλαβής για ενοικίαση αυτοκινήτου βρίσκονται σε βολική τοποθεσία σε όλη την πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Λάρνακας και του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού. Κάντε online κράτηση του αυτοκινήτου σας πριν από…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Μασσαλία

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας Προβηγκίας

Είτε προτιμάτε τη φασαρία του ζωντανού λιμανιού είτε την ήρεμη ομορφιά των γύρω τοπίων, η Μασσαλία έχει κάτι για όλους. Κάντε τα ταξίδια σας πιο βολικά ενοικιάζοντας ένα…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Des Moines

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο Des Moines

Ταξιδέψτε λίγο πιο μακριά στη συνοριακή πόλη της Νεμπράσκα της Ομάχα ή κάντε ένα οδικό ταξίδι ανατολικά προς το μαγευτικό Σικάγο. Τέσσερις ώρες με το αυτοκίνητο βόρεια θα σας φέρει κοντά στη Μινεάπολη και…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Όταν φτάσετε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μπορείτε εύκολα να παραλάβετε το όχημά σας και να ξεκινήσετε την εξερεύνηση της πόλης. Ξεκινήστε το ταξίδι σας κάνοντας μια βόλτα στην κεντρική πλατεία Αριστοτέλους, η οποία περιβάλλεται από πολλά…